Language of document :

Žalba koju je 6. travnja 2018. podnijela Helenska republika protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 1. veljače 2018. u predmetu T-506/15, Helenska republika protiv Europske komisije

(predmet C- 252/18 P)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Žalitelj: Helenska republika (zastupnici: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou, A. Vasilopoulou i E. Chroni)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtjeva da prihvati njegovu žalbu, ukine pobijanu presudu Općeg suda od 1. veljače 2018., predmet T-506/15, u skladu s navodima iz njegove žalbe, prihvati tužbu koju je podnijela Helenska Republika 29. kolovoza 2015. u skladu sa zahtjevima istaknutim u njoj, poništi odluku Komisije 2015/1119/EU od 22. lipnja 2015. u dijelu u kojem se njome nalažu a) jednokratni i paušalni financijski ispravci u visini od 313 483 531,71 eura za godine podnošenja zahtjeva 2009., 2010. i 2011. u odnosu na izravne potpore povezane s površinom i b) paušalni financijski ispravak od 2%, koji se odnosi na višestruku sukladnost za godinu podnošenja zahtjeva 2011. te naloži Europskoj komisiji snošenje troškova postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti svoje žalbe, žalitelj ističe pet žalbenih razloga:

A. Dio pobijane presude u kojem se ispituje prvi i drugi tužbeni razlog, koji se temelje na ispravku od 25% potpora povezane s površinom (točke 48.-140. pobijane presude).

Prvi žalbeni razlog odnosi se na pogrešno tumačenje i primjenu članka 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 796/2004 od 21. travnja 2004. u pogledu definicije pašnjaka, na pogrešnu primjenu članka 296. UFEU-a i na nedovoljno i neprikladno obrazloženje pobijane presude.

Drugi žalbeni razlog odnosi se na pogrešno tumačenje i primjenu smjernica (dokument VI/5530/1997) glede postojanja uvjeta za primjenu financijskog ispravka od 25%, na pogrešno tumačenje i primjenu članka 296. UFEU-a i članaka 43., 44. i 137. Uredbe br. 73/2009, na nedovoljno i proturječno obrazloženje pobijane presude, na povredu načela jednakosti oružja i na promjenu objedinjenog izvješća.

B. Dio pobijane odluke u kojem se ispituje treći tužbeni razlog, koji se temelji na nalaganju financijskog ispravka od 5% zbog neusklađenosti sustava za identifikaciju zemljišnih parcela (LPIS) (točke 141.-162. pobijane presude).

Treći žalbeni razlog odnosi se na povredu načela zakonitosti, dobre uprave, zaštite prava obrane pojedinca, na povredu načela proporcionalnosti, na pogrešno tumačenje i primjenu članka 296. UFEU-a i na nedostatak u obrazloženju.

C. Dio pobijane presude u kojem se ispituje četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na nalaganju financijskog ispravka od 2% (točke 163.-183. pobijane presude).

Četvrti žalbeni razlog odnosi se na pogrešno tumačenje i primjenu članka 31. stavka 2. Uredbe br. 1122/2009 i članka 27. Uredbe br. 796/2004, na nedostatak u obrazloženju pobijane presude i na iskrivljenje sadržaja tužbe.

D. Dio pobijane presude u kojem se ispituje peti tužbeni razlog, koji se temelji na sustavu višestruke sukladnosti (točke 184.-268. pobijane presude).

Peti žalbeni razlog odnosi se na pogrešno tumačenje i primjenu članka 11. Uredbe br. 885/2006 i članka 31. Uredbe br. 1290/2005 te na nedostatak u obrazloženju pobijane presude.

____________