Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 6. aprīlī Grieķijas Republika iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2018. gada 1. februāra spriedumu lietā T-506/15 Grieķijas Republika/Eiropas Komisija

(Lieta C-252/18 P)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Grieķijas Republika (pārstāvji: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou, A. Vasilopoulou un E. Chroni)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēja lūdz Tiesu atzīt apelācijas sūdzību par pieņemamu, atcelt Vispārējās tiesas 2018. gada 1. februāra spriedumu lietā T-506/15 atbilstoši tam, kā izklāstīts tās apelācijas sūdzībā, apmierināt Grieķijas Republikas 2015. gada 29. augustā celto prasību atbilstīgi apelācijas sūdzībā izklāstītajam, atcelt Komisijas 2015. gada 22. jūnija lēmumu 2015/1119/ES daļā, ciktāl ar to uzliek (a) vienreizēju un vienotas likmes finanšu korekciju EUR 313 483 531,71 apmērā par 2009., 2010. un 2011. pieprasījuma gadu tiešā platībatkarīgā atbalsta jomā un b) vienotas likmes 2 % finanšu korekciju attiecībā uz atbilstību 2011. pieprasījuma gadā, un piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības pamatošanai apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza piecus pamatus:

A. Daļā, kurā pārsūdzētajā spriedumā izskata pirmo un otro prasības pamatu attiecībā uz 25 % korekciju platībatkarīgajam atbalstam (pārsūdzētā sprieduma 48. –140. punkts).

Pirmais apelācijas sūdzības pamats ir par Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 796/2004 2. panta kļūdainu interpretāciju un piemērošanu attiecībā uz ganību definīciju un LESD 296. panta nepareizu piemērošanu, kā arī nepietiekamu un nepiemērotu pārsūdzētā sprieduma pamatojumu.

Otrais apelācijas sūdzības pamats ir par Pamatnostādņu (dokuments VI/5530/1997) kļūdainu interpretāciju un piemērošanu attiecībā uz to, vai ir izpildīti nosacījumi 25 % finanšu korekcijas piemērošanai, LESD 296. panta un Regulas Nr. 73/2009 43., 44. un 137. panta kļūdainu interpretāciju un piemērošanu, pārsūdzētā sprieduma nepietiekamu un pretrunīgu pamatojumu, pušu procesuālo tiesību vienlīdzības principa pārkāpumu un kopsavilkuma ziņojuma sagrozīšanu.

B. Daļā, kurā pārsūdzētajā spriedumā izskata prasības trešo pamatu par 5 % finanšu korekcijas uzlikšanu saistībā ar trūkumiem zemes gabalu identifikācijas sistēmā (ZGIS) (pārsūdzētā sprieduma 141. –162. punkts).

Trešais apelācijas sūdzības pamats ir par likumības principa, labas pārvaldības principa, skartās personas tiesību uz aizstāvību pārkāpumu, samērīguma principa pārkāpumu, LESD 296. panta kļūdainu interpretāciju un piemērošanu un nepietiekamu pamatojumu.

C. Daļā, kurā pārsūdzētajā spriedumā izskata prasības ceturto pamatu par 2 % finanšu korekcijas uzlikšanu (pārsūdzētā sprieduma 163. –183. punkts).

Ceturtais apelācijas sūdzības pamats ir par Regulas Nr. 1122/2009 31. panta 2. punkta un Regulas Nr. 796/2004 27. panta kļūdainu interpretāciju un piemērošanu, pārsūdzētā sprieduma nepietiekamu pamatojumu, kā arī prasības satura sagrozīšanu.

D. Daļā, kurā pārsūdzētajā spriedumā izskata prasības piekto pamatu par atbilstības sistēmu (pārsūdzētā sprieduma 184. –268. punkts).

Piektais apelācijas sūdzības pamats ir par Regulas Nr. 885/2006 11. panta un Regulas Nr. 1290/2005 31. panta kļūdainu interpretāciju un piemērošanu, kā arī pārsūdzētā sprieduma nepietiekamu pamatojumu.

____________