Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court (Irland) den 27 mars 2018 – Minister for Justice and Equality mot LM

(Mål C-216/18)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court (Irland)

Parter i det nationella målet

Sökande: Minister for Justice and Equality

Svarande: LM

Tolkningsfrågor

För det fall en nationell domstol konstaterar att det finns övertygande bevisning för att förhållandena i den utfärdande medlemsstaten är oförenliga med den grundläggande rätten till en rättvis rättegång på grund av att själva rättssystemet i den utfärdande medlemsstaten inte längre fungerar enligt rättsstatsprincipen ska den verkställande rättsliga myndigheten då göra en ytterligare konkret och precis bedömning av huruvida den berörda personen kommer att utsättas för risken att förvägras en rättvis rättegång när rättegången mot honom kommer att äga rum i ett system som inte längre fungerar enligt rättsstatsprincipen?

Om det test som ska tillämpas kräver en konkret bedömning av den verkliga risken för att den berörda personen på ett flagrant sätt förvägras en rättvis rättegång och när den nationella domstolen har konstaterat att det föreligger ett systematiskt åsidosättande av rättsstatsprincipen ska den nationella domstolen som verkställande rättslig myndighet då vända sig till den utfärdande rättsliga myndigheten för att erhålla ytterligare erforderlig information som kan göra det möjligt för den nationella domstolen att bortse från att det finns en risk för en orättvis rättegång och om så är fallet vilka garantier beträffande en rättvis rättegång skulle vara erforderliga?

____________