Language of document :

Odvolanie podané 4. apríla 2018: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 1. februára 2018 vo veci T-423/14, Larko/Komisia

(vec C-244/18 P)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (v zastúpení: I. Dryllerakis, I. Soufleros, E. Triantafyllou, G. Psaroudakis, E. Rantos a N. Korogiannakis, avvocati)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Vyhovieť odvolaniu.

Vrátiť vec Všeobecnému súdu, aby o nej znovu rozhodol, a určiť, že o trovách konania sa rozhodne neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu odvolania odvolateľka uvádza štyri odvolacie dôvody:

1.    Prvý odvolací dôvod je založený na porušení článku 107 ods. 1 ZFEÚ v súvislosti so záverom, že opatrením č. 3 bola odvolateľke priznaná výhoda, na základe nesprávneho uplatnenia zásady súkromného investora.

2.    Druhý žalobný dôvod je založený na porušení článku 107 ods. 1 ZFEÚ a článku 296 ods. 2 ZFEÚ v súvislosti so záverom, že opatreniami č. 2 a 4 bola odvolateľke priznaná výhoda. Pokiaľ ide o opatrenie č. 2 (záruka z roku 2008), nesprávny výklad časového kritéria pri pojme spoločnosť v ťažkostiach. Nesprávny výklad kritéria odmeny za záruku. Pokiaľ ide o opatrenie č. 4 (záruka z roku 2010), a) nedostatočné odôvodnenie poskytnutia záruky, ako aj súčasnej praxe, b) nedostatočné odôvodnenie, pokiaľ ide o nenapraviteľnú ujmu, ktorá bola údajne spôsobená odvolateľke, c) nedostatočné odôvodnenie a porušenie článku 107 ods. 1 ZFEÚ, ako aj zásady ochrany legitímnej dôvery, pokiaľ ide o podmienky záruky a otázku príkazu, d) nedostatočné odôvodnenie osobitného postavenia National Bank of Greece (Národná banka Grécka) (ETE) ako súkromného akcionára.

3.    Tretí žalobný dôvod je založený na porušení článku 107 ods. 3 písm. b) a článku 296 ods. 2 ZFEÚ v súvislosti so záverom, že opatrenie č. 6 bolo nezlučiteľné so spoločným trhom. a) Pokiaľ ide o predloženie dočasného rámca na rok 2011, b) pokiaľ ide o predloženie usmernení o záchrane a reštrukturalizácii.

4.    Štvrtý žalobný dôvod je založený na porušení článku 108 ods. 2 ZFEÚ, článku 14 ods. 1 nariadenia č 659/19991 a článku 296 ods. 2 ZFEÚ, pokiaľ ide o vyčíslenie výšky pomoci, ktorá má byť vrátená v prípade opatrení č. 2, 4 a 6. Ide o body uvedené v napadnutom rozsudku týkajúce sa osobitostí štátnej pomoci vo forme záruk.

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. ES L 83, 1999, s. 1; Mim. vyd. 08/001, s. 339)