Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Obvodní soud pro Prahu 8 (Tšehhi Vabariik) 26. märtsil 2018 – Libuše Králová versus Primera Air Scandinavia

(kohtuasi C-215/18)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Obvodní soud pro Prahu 8

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Libuše Králová

Kostja: Primera Air Scandinavia

Eelotsuse küsimused

1.    Kas hageja ja kostja vahel oli lepinguline suhe [nõukogu] määruse nr 44/20011 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades artikli 5 lõike 1 tähenduses, vaatamata sellele, et hageja ja kostja ei olnud sõlminud lepingut ning lennureis moodustas osa teenuste paketist, mida pakuti hageja ja kolmanda isiku (reisibüroo) vahel sõlmitud lepingu alusel?

2.    Kas selle suhte võib kvalifitseerida tarbijasuhteks vastavalt [nõukogu] määruse nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades 4. jao artiklitele 15–17?

3.    Kas kostja saab õiguslikult olla isik, kellelt saab kohtus taotleda [Euroopa Parlamendi ja nõukogu] 11. veebruari 2004. aasta määrusest [(EÜ)] nr 261/2004 (millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91) tulenevate nõuete rahuldamist?

____________

1 EÜT 2001, L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42.