Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal de première instance de Liège (Белгия), постъпило на 3 април 2018 г. — Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Pirotton, Anissa Quotb/Etat belge SPF Santé publique, Communauté française de Belgique

(Дело C-237/18)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal de première instance de Liège

Страни в главното производство

Ищци: Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Pirotton, Anissa Quotb

Ответници: Etat belge SPF Santé publique, Communauté française de Belgique

Преюдициален въпрос

Нарушава ли Кралският указ от 2 юли 2009 г. за приемане на списък на парамедицинските професии членове 20, 21 и 45 от Договора за функционирането на Европейски съюз, както и член 15 от Хартата на основните права, като не определя психомоторния терапевт за парамедицинска професия, въпреки че в Белгия е създадена възможност за придобиване на диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Психомоторна терапия“, ограничавайки по този начин правото на свободно движение на хора, правото на свобода при избор на професия и правото на труд?

____________