Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av tribunal de première instance de Liège (Belgien) den 3 april 2018 – Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Pirotton, Anissa Quotb mot Etat belge SPF Santé publique, Communauté française de Belgique

(Mål C-237/18)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal de première instance de Liège

Parter i det nationella målet

Kärande: Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Pirotton, Anissa Quotb

Svarande: Etat belge SPF Santé publique, Communauté française de Belgique

Tolkningsfråga

Utgör kunglig kungörelse av den 2 juli 2009 om upprättande av en förteckning över paramedicinska yrken ett åsidosättande av artiklarna 20, 21 och 45 FEUF och artikel 15 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i och med att psykomotorik inte ingår som ett paramedicinskt yrke, trots att en kandidatexamen i psykomotorik har inrättats i Belgien, och detta således begränsar rätten till fri rörlighet för personer, fritt yrkesutövande och rätten till arbete?

____________