Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Administrativen Sad Sofia-Grad (Bulgaria) la 7 septembrie 2009 - Saïd Shamilovich Kadzoev/Ministertsvo na vatreshnite raboti

(Cauza C-357/09)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Administrativen Sad Sofia-Grad (Bulgaria)

Părțile din acțiunea principală

Reclamant: Saïd Shamilovich Kadzoev

Pârât: Ministertsvo na vatreshnite raboti

Întrebările preliminare

Articolul 15 alineatele (5) și (6) din Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală1 trebuie interpretat în sensul că:

atunci când dreptul naţional nu prevedea un termen maxim privind luarea în custodie publică și nici motivele prelungirii luării în custodie publică înainte de transpunerea cerinţelor directivei menţionate, iar cu ocazia transpunerii directivei nu s-a prevăzut că noile dispoziţii au un efect retroactiv, aceste cerinţe ale directivei nu se aplică și nu determină curgerea termenului decât de la data transpunerii în dreptul naţional al statului membru?

în termenul prevăzut pentru luarea în custodie publică într-un centru specializat în vederea îndepărtării, în sensul directivei menţionate, nu se ia în calcul perioada în care a fost suspendată executarea unei decizii de îndepărtare [de pe teritoriul] statului membru în temeiul unei dispoziţii exprese, ca urmare a desfășurării unei proceduri de azil la cererea unui resortisant al unei ţări terţe, deși pe parcursul acestei proceduri resortisantul în cauză a continuat să locuiască în același centru specializat de luare în custodie publică, dacă legislaţia statului membru permite acest lucru?

Articolul 15 alineatele (5) și (6) din Directiva 2008/115/CE [...] trebuie interpretat în sensul că în termenele prevăzute pentru luarea în custodie publică într-un centru specializat în vederea îndepărtării în sensul directivei menţionate nu se ia în calcul perioada în care executarea unei decizii de înstrăinare [de pe teritoriul statului membru] a fost suspendată în temeiul unei dispoziţii exprese pentru motivul că este pendinte o procedură jurisdicţională împotriva deciziei menţionate, deși pe parcursul acestei proceduri persoana vizată a continuat să locuiască în același centru specializat de luare în custodie publică, nu deţine documente de identitate valabile, existând prin urmare o îndoială cu privire la identitatea sa, nu are mijloace de subzistenţă și are un comportament agresiv?

Articolul 15 alineatul (4) din Directiva 2008/115/CE [...] trebuie interpretat în sensul că înstrăinarea nu este posibilă în mod rezonabil atunci când:

în momentul verificării de către instanţă a luării în custodie publică, statul al cărui resortisant este persoana interesată a refuzat să îi elibereze un document de călătorie în vederea întoarcerii sale și, până la momentul respectiv, nu a existat un acord cu o ţară terţă pentru ca persoana interesată să fie primită, deși organele administrative ale statului membru continuă eforturile în acest sens?

în momentul verificării de către instanţă a luării în custodie publică exista un acord de readmisie încheiat între Uniunea Europeană și statul al cărui resortisant este persoana interesată, însă întrucât existau probe noi - și anume un certificat de naștere al persoanei interesate - statul membru nu s-a referit la dispoziţiile acordului menţionat și în condiţiile în care persoana interesată nu dorește să se întoarcă?

posibilităţile de prelungire a termenelor de luare în custodie publică prevăzute la articolul 15 alineatul (6) din directivă sunt epuizate, în ipoteza în care niciun acord de readmisie nu a fost încheiat cu ţara terţă în momentul verificării de către instanţă a luării în custodie publică a persoanei interesate, având în vedere articolul 15 alineatul (6) din directivă?

Articolul 15 alineatele (5) și (6) din Directiva 2008/115/CE [...] trebuie interpretat în sensul că, dacă în momentul verificării luării în custodie publică cu scopul îndepărtării persoanei interesate spre o ţară terţă s-a constatat că nu există un motiv rezonabil pentru îndepărtarea sa și că motivele de prelungire a luării sale în custodie nu mai există:

nu trebuie totuși să se dispună eliberarea sa imediată dacă următoarele condiţii sunt îndeplinite cumulativ: persoana interesată nu dispune de documente de identitate valabile, indiferent de durata lor de valabilitate și există prin urmare îndoieli cu privire la identitatea sa, are un comportament agresiv, nu dispune de mijloace de subzistenţă și nu există niciun terţ care să își fi asumat răspunderea pentru întreţinerea sa?

în vederea adoptării deciziei privind eliberarea, trebuie să se aprecieze dacă resortisantul ţării terţe dispune, conform dispoziţiilor din dreptul naţional al statului membru, de mijloacele necesare pentru a se stabili pe teritoriul statului membru, precum și de o adresă unde să își stabilească reședinţa?

____________

1 - JO L 348, p. 98.