Language of document :

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 30.11.2009 (Administrativen sad Sofia-gradin (Bulgaria) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) - Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov)

(Asia C-357/09 PPU)1

(Viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka sekä muu henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvä politiikka - Direktiivi 2008/115/EY - Laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttaminen - 15 artiklan 4-6 kohta - Säilöönoton kesto - Sen ajan huomioon ottaminen, jona maastapoistamispäätöksen täytäntöönpanoa on lykätty - "Kohtuullista mahdollisuutta maastapoistamisen toteuttamiseen" koskeva käsite)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Administrativen sad Sofia-grad

Pääasian asianosainen

Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov)

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö - Administrativen sad Sofia-grad - Jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 16.12.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY (EUVL L 348, s. 98) 15 artiklan 4, 5 ja 6 kohdan tulkinta - Tämän direktiivin 15 artiklassa säädetyn enimmäisajan ylittyminen, kun kyseessä on laittomasti maahan tullut kolmannen maan kansalainen - Tämän enimmäisajan ylittyminen direktiivin tullessa voimaan mutta ennen sen saattamista osaksi kansallista oikeutta, jossa ei säädetä mitään ajallisia rajoja säilöönotolle - Direktiivin säännösten soveltaminen sen jälkeen kun ne on saatettu osaksi kansallista oikeutta ja taannehtivan vaikutuksen puuttuminen vireillä olevien asioiden osalta - Laskettaessa säilöönoton enimmäiskestoa huomioon ei oteta aikaa, joka on kulunut kansallisten viranomaisten tekemän karkottamispäätöksen riitauttamista koskevassa menettelyssä - Tämän keston ylittymisen mahdollinen sallittavuus sillä perusteella, että kyseisellä henkilöllä ei ole henkilöllisyystodistusta eikä toimeentuloonsa tarvittavia varoja ja koska hän käyttäytyy aggressiivisesti - "Kohtuullista mahdollisuutta maastapoistamiseen" koskeva käsite

Tuomiolauselma

Jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 16.12.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY 15 artiklan 5 ja 6 kohtaa on tulkittava siten, että niissä säädetyn säilöönoton enimmäiskeston osalta on otettava huomioon ennen tässä direktiivissä säädetyn järjestelmän soveltamista aloitetun maastapoistamismenettelyn yhteydessä toteutettu säilöönotto.

Ajan, jona henkilö on sijoitettuna tilapäiseen vastaanottokeskukseen turvapaikanhakijoita koskevien kansallisten ja yhteisön säännösten nojalla tehdyn päätöksen perusteella, ei ole katsottava olevan direktiivin 2008/115 15 artiklassa tarkoitettua säilöönottoa maastapoistamista varten.

Direktiivin 2008/115 15 artiklan 5 ja 6 kohtaa on tulkittava siten, että aika, jona maastapoistamista koskevan päätöksen täytäntöönpanoa on lykätty sillä perusteella, että asianomainen on riitauttanut kyseisen päätöksen lainkäyttöelimessä, otetaan huomioon laskettaessa maastapoistamista varten toteutetun säilöönoton kestoa, jos asianomainen on asunut myös tämän menettelyn aikana tilapäisessä vastaanottokeskuksessa.

Direktiivin 2008/115 15 artiklan 4 kohtaa on tulkittava siten, että sitä ei sovelleta, jos direktiivin 2008/115 15 artiklan 6 kohdassa säädetyt mahdollisuudet jatkaa säilöönottoa ovat päättyneet hetkellä, jolloin lainkäyttöelin harjoittaa asianomaisen henkilön säilöönottoon kohdistuvaa valvontaansa.

Direktiivin 2008/115 15 artiklan 4 kohtaa on tulkittava siten, että ainoastaan todellinen mahdollisuus maastapoistamisen toteuttamiseen saman artiklan 5 ja 6 kohdassa säädetyissä määräajoissa vastaa kohtuullista mahdollisuutta maastapoistamisen toteuttamiseen, ja viimeksi mainittua ei ole, jos ei ole todennäköistä, että jokin kolmas maa vastaanottaa asianomaisen näissä määräajoissa.

Direktiivin 2008/115 15 artiklan 4 ja 6 kohtaa on tulkittava siten, että niissä ei sallita, kun tässä direktiivissä säädetty säilöönoton enimmäisaika on päättynyt, että asianomaista ei vapauteta välittömästi sillä perusteella, että hänellä ei ole pätevää henkilöllisyystodistusta, hän käyttäytyy aggressiivisesti eikä hänellä ole toimeentuloonsa tarvittavia varoja tai jäsenvaltion tätä tarkoitusta varten tarjoamia varoja tai asuntoa.

____________

1 - EUVL C 267, 7.11.2009.