Language of document : ECLI:EU:C:2009:741

Дело C-357/09 PPU

Саид Шамилович Кадзоев (Хучбаров)

(Преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град)

„Визи, убежище, имиграция и други политики, свързани със свободното движение на хора — Директива 2008/115/ЕО — Връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни — Член 15, параграфи 4, 5 и 6 — Срок на задържане — Вземане предвид на периода, през който е спряно изпълнението на решение за извеждане — Понятие за разумна възможност за извеждане“

Резюме на решението

1.        Визи, убежище, имиграция — Имиграционна политика — Връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни — Задържане с цел извеждане — Максимална продължителност — Изчисляване — Включване на периода на задържане, изтекъл в рамките на производство по извеждане, образувано, преди да влезе в сила предвиденият от Директива 2008/115 режим

(член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 2008/115 на Европейския парламент и на Съвета)

2.        Визи, убежище, имиграция — Имиграционна политика — Връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни — Задържане с цел извеждане — Максимална продължителност — Изчисляване — Изключване на периода, изтекъл в дом за временно настаняване съгласно националните и общностни разпоредби относно търсещите убежище лица

(член 15 от Директива 2008/115 на Европейския парламент и на Съвета)

3.        Визи, убежище, имиграция — Имиграционна политика — Връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни — Задържане с цел извеждане — Максимална продължителност — Изчисляване — Заповед за принудително отвеждане до границата, предмет на обжалване по съдебен ред — Включване на периода на задържане, изтекъл по време на производството по обжалване

(член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 2008/115 на Европейския парламент и на Съвета)

4.        Визи, убежище, имиграция — Имиграционна политика — Връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни — Задържане с цел извеждане — Съдебен контрол — Изтекъл максимален срок на задържане — Вземане предвид от съда на разумните възможности за извеждане — Изключване

(член 15, параграфи 4 и 6 от Директива 2008/115 на Европейския парламент и на Съвета)

5.        Визи, убежище, имиграция — Имиграционна политика — Връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни — Задържане с цел извеждане — Разумна възможност за извеждане — Понятие

(член 15, параграфи 4, 5 и 6 от Директива 2008/115 на Европейския парламент и на Съвета)

6.        Визи, убежище, имиграция — Имиграционна политика — Връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни — Задържане с цел извеждане — Изтекъл максимален срок на задържане — Възможност да не бъде незабавно освободено задържаното лице — Липса

(член 15, параграфи 4 и 6 от Директива 2008/115 на Европейския парламент и на Съвета)

1.        Член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 2008/115 относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни, трябва да се тълкува в смисъл, че предвидената в него максимална продължителност на задържане трябва да включва периода на задържане, изтекъл в рамките на производство по извеждане, образувано, преди да стане приложим режимът по тази директива.

(вж. точка 39; точка 1 от диспозитива)

2.        Периодът, през който лице е било настанено в дом за временно настаняване въз основа на решение, прието съгласно националните и общностни разпоредби относно търсещите убежище лица, не трябва да се счита за задържане с цел извеждане по смисъла на член 15 от Директива 2008/115 относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни.

Всъщност задържането с цел извеждане, уредено в Директива 2008/115, и задържането, постановено спрямо лице, търсещо убежище, в частност по силата на Директива 2003/9 за определяне на минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище в държавите членки, Директива 2005/85 за минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на статут на бежанец в държавите членки и приложимите национални разпоредби, се обуславят от различни правни режими.

Ако търсещо убежище лице обаче остане под режим на задържане с цел извеждане, докато са в ход производства за предоставяне на убежище, образувани по неговите молби за предоставяне на убежище, периодът на задържане, съответстващ на времето, през което са били в ход посочените производства за предоставяне на убежище, трябва да се вземе предвид при изчисляването на периода на задържане с цел извеждане, посочен в член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 2008/115.

(вж. точки 45, 47 и 48; точка 2 от диспозитива)

3.        Член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 2008/115 относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни, трябва да се тълкува в смисъл, че периодът, през който е спряно изпълнението на заповедта за принудително отвеждане до границата поради обжалването ѝ по съдебен ред от засегнатото лице, се взема предвид при изчисляването на периода на задържане с цел извеждане, когато по време на производството по обжалване засегнатото лице е продължило да пребивава в дом за временно настаняване.

В противен случай продължителността на задържане с цел извеждане би варирала, понякога в значителна степен, в зависимост от случаите в една и съща държава членка или в зависимост от държавата членка поради специфичните за националните съдебни производства особености и обстоятелства, което би влязло в противоречие с целта на член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 2008/115 да се гарантира еднаква за държавите членки максимална продължителност на задържане.

(вж. точки 54 и 57; точка 3 от диспозитива)

4.        Член 15, параграф 4 от Директива 2008/115 относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни, трябва да се тълкува в смисъл, че не намира приложение, когато към момента на извършване на съдебен контрол на задържането на съответното лице са изчерпани възможностите за продължаване на сроковете за задържане, предвидени в член 15, параграф 6 от посочената директива.

(вж. точка 62; точка 4 от диспозитива)

5.        Член 15, параграф 4 от Директива 2008/115 относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни, трябва да се тълкува в смисъл, че само действителната възможност за успешно извеждане предвид сроковете, определени в параграфи 5 и 6 от същия този член, съответства на разумна възможност за извеждане и че последната не е налице, когато изглежда малко вероятно засегнатото лице да бъде прието от трета страна предвид посочените срокове.

(вж. точка 67; точка 5 от диспозитива)

6.        Член 15, параграфи 4 и 6 от Директива 2008/115 относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни, трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска при изтичане на предвидения в Директивата максимален период на задържане засегнатото лице да не бъде незабавно освободено на основание, че не притежава валидни документи за самоличност, има агресивно поведение и не разполага със собствени средства за издръжка, нито с жилище или със средства, предоставени за тази цел от държавата членка.

(вж. точка 71; точка 6 от диспозитива)