Language of document :

Sag anlagt den 3. april 2018 – Den Europæiske Centralbank mod Republikken Letland

(Sag C-238/18)

Processprog: lettisk

Parter

Sagsøger: Den Europæiske Centralbank (ved C. Zilioli, C. Kroppenstedt og K. Kaiser, som befuldmægtigede, samt abogado D. Sarmiento Ramírez-Escudero)

Sagsøgt: Republikken Letland

Sagsøgerens påstande

Republikken Letland pålægges i henhold til artikel 24, stk. 1, i statutten for Den Europæiske Unions Domstol og artikel 62 i Domstolens procesreglement at meddele enhver relevant oplysning vedrørende den igangværende undersøgelse, som Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (kontoret for forebyggelse og bekæmpelse af korruption) udfører mod direktøren for Latvijas Banka.

Det fastslås i overensstemmelse med artikel 14.2. i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, at Republikken Letland har tilsidesat andet afsnit i den nævnte bestemmelse:

idet den har afsat direktøren for Latvijas Banka fra dennes embede, inden en uafhængig domstol har truffet afgørelse om sagens realitet, og

uden at der, såfremt dette bekræftes af de af Republikken Letland fremlagte oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, foreligger særlige omstændigheder, der i nærværende sag begrunder en afsættelse fra embedet.

Republikken Letland tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

ECB har gjort gældende, at Republikken Letland har tilsidesat andet afsnit i artikel 14.2. i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, idet den har anvendt en midlertidig sikkerhedsforanstaltning og afsat direktøren for den lettiske centralbank, uden at en uafhængig domstol har truffet afgørelse om sagens realitet.

____________