Language of document :

Žaloba podaná 3. apríla 2018 – Európska centrálna banka/Lotyšská republika

(vec C-238/18)

Jazyk konania: lotyština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska centrálna banka (v zastúpení: C. Zilioli, C. Kroppenstedt a K. Kaiser, splnomocnení zástupcovia, D. Sarmiento Ramírez-Escudero, advokát)

Žalovaná: Lotyšská republika

Návrhy žalobkyne

Európska centrálna banka navrhuje, aby Súdny dvor:

požiadal Lotyšskú republiku, aby v súlade s článkom 24 prvým odsekom Štatútu Súdneho dvora Európskej únie a s článkom 62 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora poskytla všetky relevantné informácie súvisiace s prebiehajúcim vyšetrovaním, ktoré vedie Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Úrad boja proti korupcii) proti Guvernérovi Lotyšskej národnej banky,

vyhlásil v súlade s článkom 14.2 Štatútu európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, že Lotyšská republika porušila druhý odsek uvedeného ustanovenia tým, že:

–    že odvolala z funkcie Guvernéra Lotyšskej banky prv, než bol vynesený rozsudok nezávislým súdom, ktorý vec skúmal a

–    ako potvrdzuje skutkový stav opísaný Lotyšskou republikou, neexistovali osobitné okolnosti, ktoré by v predmetnom prípade odôvodňovali odvolanie z funkcie,

zaviazal Lotyšská republika na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

ECB tvrdí, že Lotyšská republika porušila druhý odsek článku 14.2 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky tým, že odvolala z funkcie Guvernéra Lotyšskej národnej banka a uplatnila predbežné opatrenie bez toho, aby bol vynesený odsudzujúci rozsudok nezávislého súdu, ktorý vec skúmal.

____________