Language of document :

Talan väckt den 3 april 2018 – Europeiska centralbanken mot Republiken Lettland

(Mål C-238/18)

Rättegångsspråk: lettiska

Parter

Sökande: Europeiska centralbanken (ombud: C. Zilioli, C. Kroppenstedt och K. Kaiser, och D. Sarmiento Ramírez-Escudero, advokat)

Svarande: Republiken Lettland

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

förelägga Republiken Lettland att, i enlighet med artikel 24 första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol och artikel 62 i domstolens rättegångsregler, inkomma med samtliga relevanta uppgifter som är hänförliga till den pågående utredningen mot chefen för Latvijas Banka, vilken inletts av Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Byrån för förebyggande och bekämpning av korruption), och

fastställa med stöd av artikel 14.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken att Republiken Lettland har åsidosatt andra stycket i den bestämmelsen:

- genom att chefen för Latvijas Banka har avsatts före det att det förelegat en fällande dom mot honom, vilken meddelats av oberoende domstol, och

- genom att det inte finns någon exceptionell omständighet som kan motivera att vederbörande avsätts, med förbehåll för att de uppgifter som Republiken Lettland inkommer med bekräftar detta, och

förplikta Republiken Lettland att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

ECB anser Republiken Lettland har åsidosatt artikel 14.2 andra stycket i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken genom att, såsom säkerhetsåtgärd, interimistiskt avsätta chefen för Latvijas Banka innan det föreligger en fällande dom i sak mot honom, vilken meddelats av en oberoende domstol.

____________