Language of document :

Odvolanie podané 6. apríla 2018: Helénska republika proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 1. februára 2018 vo veci T-506/15, Helénska republika/Európska komisia

(vec C-252/18 P)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Helénska republika (v zastúpení: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou, A. Vasilopoulou a E. Chroni)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor vyhovel jej odvolaniu, zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 1. februára 2018 vo veci T-506/15 tak, ako je výslovne uvedené v jej odvolaní, vyhovel žalobe podanej Helénskou republikou 29. augusta 2015, v súlade s jej odvolaním zrušil rozhodnutie Komisie č. 2015/1119 z 22. júna 2015 v rozsahu, v akom stanovuje a) jednorazové a paušálne finančné opravy vo výške 313 483 531,71 eur za roky žiadosti 2009, 2010 a 2011 v oblasti priamej podpory na plochu a b) paušálne finančné opravy vo výške 2%, pokiaľ ide o podmienenosť v roku žiadosti 2011, ako aj zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza päť odvolacích dôvodov:

A. Čo sa týka časti, v ktorej sa napadnutým rozsudkom skúma prvý a druhý žalobný dôvod týkajúci sa 25 % opravy pomoci na plochu (body 48 až 140 napadnutého rozsudku).

Prvý odvolací dôvod sa týka nesprávneho výkladu a nesprávneho uplatnenia článku 2 nariadenia (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, pokiaľ ide o definíciu pasienkov, a nesprávneho uplatnenia článku 296 ZFEÚ, ako aj nedostatočného a neprimeraného odôvodnenia napadnutého rozsudku.

Druhý odvolací dôvod sa týka nesprávneho výkladu a nesprávneho uplatnenia usmernení (dokument IV/5530/1997) a vzťahuje sa na existenciu podmienok uplatnenia finančnej opravy vo výške 25 %, nesprávneho výkladu a nesprávneho uplatnenia článku 296 ZFEÚ, článkov 43, 44 a 137 nariadenia č. 73/2009, nedostatočného a protirečivého odôvodnenia napadnutého rozsudku, porušenia zásady rovnosti zbraní a pozmenenia súhrnnej správy.

B. Čo sa týka časti, v ktorej sa napadnutým rozsudkom skúma tretí odvolací dôvod týkajúci sa uloženia finančnej opravy vo výške 5 % za nedodržanie systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (SIPA) (body 141 až 162 napadnutého rozsudku).

Tretí odvolací dôvod je založený na porušení zásady zákonnosti, zásady riadnej správy vecí verejných, práva na obhajobu spravovanej osoby, porušenia zásady proporcionality, nesprávneho výkladu a nesprávneho uplatnenia článku 296 ZFEÚ a nedostatočného odôvodnenia.

C. Čo sa týka časti, v ktorej sa napadnutým rozsudkom skúma štvrtý odvolací dôvod týkajúci sa uloženia finančnej opravy vo výške 2 % (body 163 až 184 napadnutého rozsudku).

Štvrtý odvolací dôvod je založený na nesprávnom výklade a nesprávnom uplatnení článku 31 ods. 2 nariadenia č 1122/2009 a článku 27 nariadenia č. 796/2004, nedostatočnom odôvodnení napadnutého rozsudku, ako aj skreslení obsahu žaloby.

D. Čo sa týka časti, v ktorej sa napadnutým rozsudkom skúma piaty odvolací dôvod týkajúci sa režimu podmienenosti (body 184 až 268 napadnutého rozsudku).

Piaty odvolací dôvod je založený na nesprávnom výklade a nesprávnom uplatnení článku 11 nariadenia č. 885/2006 a článku 31 nariadenia č. 1290/2005, ako aj na nedostatočnom odôvodnení napadnutého rozsudku.

____________