Language of document :

Pritožba, ki jo je Helenska republika vložila 6. aprila 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 1. februarja 2018 v zadevi T-506/15, Helenska republika/Evropska komisija

(Zadeva C-252/18 P)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Pritožnica: Helenska republika (zastopniki: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou, A. Vasilopoulou in E. Chroni)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj ugodi njeni pritožbi, razveljavi sodbo Splošnega sodišča z dne 1. februarja 2018 v zadevi T-506/15, v skladu s podrobnimi navedbami v pritožbi, ugodi tožbi Helenske republike z dne 29. avgusta 2015 v skladu s predlogi, ki jih je ta navedla v njej, razglasi ničnost Sklepa Komisije (EU) 2015/1119 z dne 22. junija 2015 v delu, v katerem je Komisija naložila a) enkratne in pavšalne finančne popravke v višini 313.483.531,71 EUR za leta zahtevkov 2009, 2010 in 2011 v sektorju neposrednih pomoči, vezanih na površino, in b) pavšalni finančni popravek v višini 2 % v zvezi z navzkrižno skladnostjo v letu zahtevka 2011, ter Komisiji naloži plačilo stroškov postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja pet razlogov:

A. Del, v katerem sta v izpodbijani sodbi obravnavana prvi in drugi tožbeni razlog, ki se nanašata na popravek v višini 25 % pomoči na površino (točke od 48 do 140 izpodbijane sodbe).

Prvi pritožbeni razlog se nanaša na napačno razlago in uporabo člena 2 Uredbe Komisije (ES) št. 796/2004 z dne 21. aprila 2004, in sicer v zvezi z opredelitvijo pašnika, in na napačno uporabo člena 296 PDEU ter na nezadostno in neustrezno obrazložitev izpodbijane sodbe.

Drugi pritožbeni razlog se nanaša na napačno razlago in uporabo smernic (dokument VI/5530/1997) in zadeva izpolnjevanje pogojev za uporabo finančnega popravka v višini 25 %, napačno razlago in uporabo člena 296 PDEU in členov 43, 44 in 137 Uredbe št. 73/2009, nezadostno in protislovno obrazložitev izpodbijane sodbe, kršitev načela enakosti orožij in spremembo zbirnega poročila.

B. Del, v katerem je v izpodbijani sodbi obravnavan tretji tožbeni razlog, ki se nanaša na naložitev finančnega popravka v višini 5 % zaradi nespoštovanja identifikacijskega sistema za zemljišča (LPIS) (točke od 141 do 162 izpodbijane sodbe).

Tretji pritožbeni razlog se nanaša na kršitev načela zakonitosti in dobrega upravljanja ter pravice zadevne osebe do obrambe, na kršitev načela sorazmernosti, na napačno razlago in uporabo člena 296 PDEU ter na nezadostnost obrazložitve.

C. Del, v katerem je v izpodbijani sodbi obravnavan četrti tožbeni razlog, ki se nanaša na naložitev finančnega popravka v višini 2 % (točke od 163 do 183 izpodbijane sodbe).

Četrti pritožbeni razlog se nanaša na napačno razlago in uporabo člena 31(2) Uredbe št. 1122/2009 in člena 27 Uredbe št. 796/2004, na nezadostnost obrazložitve izpodbijane sodbe ter na izkrivljanje vsebine tožbe.

D. Del, v katerem je v izpodbijani sodbi obravnavan peti tožbeni razlog, ki se nanaša na sistem navzkrižne skladnosti (točke od 184 do 268 izpodbijane sodbe).

Peti pritožbeni razlog se nanaša na napačno razlago in uporabo členov 11 Uredbe št. 885/2006 in 31 Uredbe št. 1290/2005 ter na nezadostnost obrazložitve izpodbijane sodbe.

____________