Language of document :

Преюдициално запитване от High Court (Ирландия), постъпило на 27 март 2018 г. — Minister for Justice and Equality/LM

(Дело C-216/18)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court (Ireland)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Minister for Justice and Equality

Ответник: LM

Преюдициални въпроси

Независимо от заключенията на Съда на Европейския съюз в решение Aranyosi и Căldăraru, когато национален съд установи, че съществуват убедителни доказателства, че условията в издаващата държава членка са несъвместими с основното право на справедлив съдебен процес, тъй като самата съдебна система в издаващата държава членка вече не функционира съгласно принципите на правовата държава, необходимо ли е изпълняващият съдебен орган да направи допълнителна конкретна и точна преценка до каква степен заинтересованото лице ще бъде изложено на риск от несправедлив съдебен процес, когато процесът му ще се води в рамките на система, която вече не функционира в съответствие с изискването за върховенство на закона?

Ако тестът, който следва да бъде прилаган, изисква индивидуална оценка на реалната опасност от флагрантен отказ от правосъдие за заинтересованото лице и при условие, че националният съд е констатирал, че има системно нарушаване на принципите на правовата държава, длъжен ли е националният съд в качеството си на изпълняващ съдебен орган да се обърне към издаващия съдебен орган за всяка необходима допълнителна информация, която би му позволила да намали съществуващия риск от несправедлив съдебен процес и, ако да, какви гаранции за справедлив съдебен процес биха били необходими?

____________