Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 4. aprīlī Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2018. gada 1. februāra spriedumu lietā T-423/14 Larko/Komisija

(Lieta C-244/18 P)

Tiesvedības valoda - grieķu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (pārstāvji: I. Dryllerakis, I. Soufleros, E. Triantafyllou, G. Psaroudakis, E. Rantos un N. Korogiannakis, advokāti)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi

apmierināt apelācijas sūdzību;

nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai atkārtotai izskatīšanai, atliekot lēmuma par tiesāšanās izdevumiem šajā tiesvedībā pieņemšanu.

Pamati un galvenie argumenti

Savas apelācijas sūdzības pamatojumam apelācijas sūdzības iesniedzēja ir izvirzījusi šādus četrus pamatus:

Pirmais pamats, ar kuru tiek apgalvots LESD 107. panta 1. punkta pārkāpums saistībā ar secinājumu, ka ar pasākumu Nr. 3 apelācijas sūdzības iesniedzējai ir tikusi piešķirta priekšrocība, kļūdaini piemērojot privātā ieguldītāja principu.

Otrais pamats, ar kuru tiek apgalvots LESD 107. panta 1. punkta un LESD 296. panta 2. punkta pārkāpums saistībā ar secinājumu, ka ar pasākumiem Nr. 2 un Nr. 4 apelācijas sūdzības iesniedzējai ir tikusi piešķirta priekšrocība. Saistībā ar pasākumu Nr. 2 (2008. gada garantija): laika kritērija grūtībās nonākuša uzņēmuma jēdziena ietvaros kļūdaina interpretācija. Garantijas atlīdzības kritērija kļūdaina interpretācija. Saistībā ar pasākumu Nr. 4 (2010. gada garantija): a) pamatojuma neesamība saistībā ar garantijas izsniegšanu atbilstoši ierastai praksei; b) pamatojuma neesamība saistībā ar neatgriezenisko kaitējumu, ko esot cietusi apelācijas sūdzības iesniedzēja; c) pamatojuma neesamība un LESD 107. panta 1. punkta, kā arī tiesiskās paļāvības aizsardzības principa pārkāpums saistībā ar garantijas nosacījumiem un komisijas maksas apmēru; d) pamatojuma neesamība saistībā ar National Bank of Greece SA (ETE) kā privātā akcionāra īpašo stāvokli.

Trešais pamats, ar kuru tiek apgalvots LESD 107. panta 3. punkta b) apakšpunkta un LESD 296. panta 2. punkta pārkāpums saistībā ar secinājumu, ka pasākums Nr. 6 ir nesaderīgs ar kopējo tirgu. a) Saistībā ar 2011. gada pagaidu shēmas piemērošanu; b) saistībā ar Glābšanas un pārstrukturēšanas pamatnostādņu piemērošanu.

Ceturtais pamats, ar kuru tiek apgalvots LESD 108. panta 2. punkta, Regulas Nr. 659/1999 1 14. panta 1. punkta un LESD 296. panta 2. punkta pārkāpums saistībā ar pasākumu Nr. 2, Nr. 4 un Nr. 6 ietvaros atgūstamās atbalsta summas aprēķinu. Runa ir par pārsūdzētajā spriedumā atzīto saistībā ar garantijas veidā piešķirta valsts atbalsta īpatnībām.

____________

1 Padomes Regula (EK) Nr. 659/1999 (1999. gada 22. marts), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai (OV 1999, L 83, 1. lpp.).