Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 3. aprīlī iesniedza Tribunal de première instance de Liège (Beļģija) – Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Pirotton, Anissa Quotb/Etat belge SPF Santé publique, Communauté française de Belgique

(Lieta C-237/18)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal de première instance de Liège

Pamatlietas puses

Prasītājas: Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Pirotton, Anissa Quotb

Atbildētājas: Etat belge SPF Santé publique, Communauté française de Belgique

Prejudiciālais jautājums

Vai, 2009. gada 2. jūlija Karaliskajā dekrētā, ar kuru tiek noteikts veselības aprūpes funkcionālo profesiju saraksts, neiekļaujot psihomotoriku kā veselības aprūpes funkcionālo profesiju, lai gan Beļģijā ir izveidota bakalaura studiju programma psihomotorikā, un tādējādi ierobežojot personu brīvu pārvietošanos, brīvību izvēlēties profesiju un tiesības strādāt, ir pārkāpts Līguma par Eiropas Savienības darbību 20., 21. un 45. pants, kā arī Pamattiesību hartas 15. pants?

____________