Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance de Liège (Belgicko) 3. apríla 2018 – Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Pirotton, Anissa Quotb/Belgické kráľovstvo SPF Santé publique, Communauté française de Belgique

(vec C-237/18)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal de première instance de Liège

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Pirotton, Anissa Quotb

Žalovaní: Belgické kráľovstvo SPF Santé publique, Communauté française de Belgique

Prejudiciálna otázka

Dochádza tým, že arrêté royal du 02/07/2009 établissant la liste des professions paramédicales (kráľovské nariadenie ustanovujúce zoznam paramedických povolaní z 02.07.2009) nezahŕňa psychomotorickú terapiu ako paramedické povolanie, aj keď bakalársky diplom zo psychomotorickej terapie bol v Belgicku zriadený, čím obmedzuje právo na voľný pohyb osôb, právo na slobodnú voľbu povolania a právo na prácu, k porušeniu článkov 20, 21 a 45 ZFEÚ a tiež článku 15 Charty základných práv?

____________