Language of document : ECLI:EU:C:2010:45

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora)

z 28. januára 2010 (*)

„Smernica 89/665/EHS – Postupy preskúmavania vo veciach verejného obstarávania – Lehota na podanie žaloby – Deň, od ktorého začína plynúť lehota na podanie žaloby“

Vo veci C‑406/08,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, (Spojené kráľovstvo) z 30. júla 2008 a doručený Súdnemu dvoru 18. septembra 2008, ktorý súvisí s konaním:

Uniplex (UK) Ltd

proti

NHS Business Services Authority,

SÚDNY DVOR (tretia komora),

v zložení: predseda druhej komory J. N. Cunha Rodrigues (spravodajca), vykonávajúci funkciu predsedu tretej komory, sudcovia P. Lindh, A. Rosas, U. Lõhmus a A. Ó Caoimh,

generálna advokátka: J. Kokott,

tajomník: R. Şereş, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 24. septembra 2009,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

–        Uniplex (UK) Ltd, v zastúpení: M. Sheridan, barrister, a A. Stanic, solicitor,

–        NHS Business Services Authority, v zastúpení: R. Williams, barrister,

–        vláda Spojeného kráľovstva, v zastúpení: I. Rao, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci K. Smith, barrister,

–        nemecká vláda, v zastúpení: M. Lumma a J. Möller, splnomocnení zástupcovia,

–        Írsko, v zastúpení: D. O’Hagan, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci A. Collins, SC,

–        Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: E. White a M. Konstantinidis, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálnej advokátky na pojednávaní 29. októbra 2009,

vyhlásil tento

Rozsudok

1        Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu smernice Rady 89/665//EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (Ú. v. ES L 395, s. 33; Mim. vyd. 06/001, s. 246), zmenenej a doplnenej smernicou Rady 92/50/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb (Ú. v. ES L 209, s. 1; Mim. vyd. 06/001, s. 322), (ďalej len „smernica 89/665“), pokiaľ ide o dátum, od ktorého začína plynúť lehota na podanie žaloby v oblasti verejného obstarávania.

2        Tento návrh bol predložený v rámci sporu medzi Uniplex (UK) Ltd (ďalej len „Uniplex“) a NHS Business Services Authority (ďalej len „NHS“) v súvislosti s uzavretím rámcovej dohody.

 Právny rámec

 Právna úprava Spoločenstva

3        Článok 1 ods. 1 smernice 89/665 stanovuje:

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že v oblasti postupov verejného obstarávania, na ktoré sa vzťahujú smernice [Rady] 71/305/EHS [z 26. júla 1971 o koordinácii postupov verejného obstarávania prác [neoficiálny preklad] (Ú. v. ES L 185, s. 5)], 77/62/EHS [z 21. decembra 1976 o koordinácii postupov verejného obstarávania dodania tovaru [neoficiálny preklad] (Ú. v. ES 1977, L 13, s. 1)] a 92/50/EHS, môžu byť rozhodnutia obstarávateľov účinne a predovšetkým tak rýchlo, ako je to možné, preskúmané v súlade s podmienkami stanovenými v nasledujúcich článkoch, najmä v článku 2 ods. 7 ak tieto rozhodnutia porušili právo spoločenstva v oblasti verejného obstarávania, alebo vnútroštátne právne predpisy prijaté na jeho vykonanie.“

4        V zmysle článku 2 ods. 1 smernice 89/665:

„Členské štáty zabezpečia, aby prijaté opatrenia týkajúce sa postupov preskúmavania uvedených v článku 1 zahŕňali právomoc:

a)      prijať pri najbližšej príležitosti a formou predbežných konaní, dočasných opatrení s cieľom nápravy údajného porušenia, alebo prevencie [dočasné opatrenia s cieľom nápravy údajného porušenia alebo prevencie – neoficiálny preklad] voči ďalšiemu poškodeniu príslušných záujmov, vrátane opatrení na zastavenie alebo na zabezpečenie zastavenia pokračovania verejného obstarávania, alebo vykonávania akéhokoľvek rozhodnutia prijatého obstarávateľom;

b)      zrušiť alebo zabezpečiť zrušenie rozhodnutí prijatých protiprávne, vrátane odstránenia diskriminačných technických, hospodárskych alebo finančných kritérií uvedených vo výzvach na predkladanie ponúk, zmluvných dokumentoch alebo v ktorýchkoľvek iných dokumentoch týkajúcich sa postupu verejného obstarávania;

c)      odškodniť osoby poškodené porušením.“

5        Článok 41 ods. 1 a 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek (Ú. v. EÚ L 134, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132) stanovuje:

„1.      Verejní obstarávatelia čo najskôr informujú záujemcov a uchádzačov o rozhodnutiach prijatých v súvislosti s uzatvorením rámcovej dohody, so zadaním zákazky alebo s prijatím do dynamického obstarávacieho systému, vrátane dôvodov každého rozhodnutia o neuzatvorení rámcovej dohody alebo nezadaní zákazky, v súvislosti s ktorou boli pozvaní do súťaže, alebo s opätovným začatím konania alebo pri použití dynamického obstarávacieho systému; verejní obstarávatelia poskytujú tieto informácie písomne na požiadanie.

2.      Na žiadosť dotknutej strany verejný obstarávateľ čo najskôr informuje:

–        každého neúspešného záujemcu o dôvodoch zamietnutia jeho žiadosti,

–        každého neúspešného uchádzača o dôvodoch neprijatia jeho ponuky, vrátane prípadov uvedených v článku 23 odseky 4 a 5, o dôvodoch svojho rozhodnutia o nerovnocennosti alebo svojho rozhodnutia o tom, že práce, dodávky tovaru alebo služby nespĺňajú výkonnostné alebo funkčné požiadavky,

–        každého uchádzača, ktorý predložil prijateľnú ponuku, o charakteristikách a relatívnych výhodách vybranej ponuky, ako aj o mene úspešného uchádzača alebo zmluvných strán rámcovej dohody.

Lehota na odpoveď nesmie za žiadnych okolností prekročiť 15 dní od doručenia písomnej žiadosti.“

 Vnútroštátna právna úprava

6        Článok 47 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní z roku 2006 (Public Contracts Regulations 2006, ďalej len „zákon z roku 2006“), prijatého na účely prebratia smernice 89/665 do vnútroštátneho práva, stanovuje:

„Žaloba na základe tohto článku môže byť podaná iba vtedy, ak:

b)      je táto žaloba podaná bez zbytočného odkladu a v každom prípade do troch mesiacov odo dňa, keď prvýkrát nastali dôvody na podanie žaloby, okrem prípadu, že by sa High Court domnieval, že existujú opodstatnené dôvody na predĺženie lehoty, v rámci ktorej možno žalobu podať.“

 Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

7        Uniplex, spoločnosť so sídlom v Spojenom kráľovstve, je v tomto členskom štáte výlučným distribútorom hemostatík vyrábaných spoločnosťou Gelita Medical BV so sídlom v Holandsku.

8        NHS je súčasťou National Health Service, služby verejného zdravia v Spojenom kráľovstve spadajúcej pod štát a ním aj prevádzkovanej. Predstavuje verejného obstarávateľa v zmysle smernice 2004/18.

9        Dňa 26. marca 2007 vyhlásila NHS verejné obstarávanie vo forme užšej súťaže týkajúce sa uzatvorenia rámcovej dohody na dodávku hemostatík. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie z 28. marca 2007.

10      Dňa 13. júna 2007 NHS zaslala výzvu na predkladanie ponúk piatim uchádzačom, ktorý prejavili záujem o túto rámcovú dohodu, vrátane Uniplex. Ponuky sa mali predložiť do 19. júla 2007.

11      Kritériá na uzavretie verejnej zmluvy a ich váha, uvedené v spise verejného obstarávania zaslanom uchádzačom, boli nasledujúce: cena a ostatné faktory výhodnosti – 30 %, kvalita a klinické schválenie – 30 %, podpora výrobku a školenia – 20 %, výkonnosť a kapacita dodávok – 10 %, sortiment výrobkov a jeho vývoj – 5 %, životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj – 5 %.

12      Uniplex predložil svoju ponuku 18. júla 2007.

13      Dňa 22. novembra 2007 NHS zaslala Uniplex list oznamujúci, že sa rozhodla uzatvoriť rámcovú dohodu s troma uchádzačmi. Uniplex bolo oznámené, že sa s ním rámcová dohoda neuzavrie, pretože získal najnižšie hodnotenie z piatich uchádzačov, ktorí boli vyzvaní na predloženie ponúk a ktorí ich aj predložili. Tento list opätovne uvádzal kritériá na uzavretie verejnej zmluvy spolu s ich zodpovedajúcou váhou a tiež uvádzal mená vybratých uchádzačov, rozpätie hodnotení udelených prijatým ponukám a hodnotenie udelené ponuke Uniplex.

14      Podľa tohto listu sa hodnotenia udelené prijatým ponukám nachádzali medzi 905,5 a 971,5 bodmi, kým Uniplex bolo udelené hodnotenie vo výške 568 bodov.

15      V liste z 22. novembra 2007 bol Uniplex informovaný o svojom práve napadnúť rozhodnutie o uzavretí dotknutej verejnej zmluvy a o záväznej 10‑dňovej odkladacej dobe na jej uzavretie, ktorá sa bude uplatňovať odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia, a o svojom práve na doplňujúce informácie.

16      Uniplex požiadal o takéto doplnenie informácií elektronickou správou z 23. novembra 2007.

17      Listom z 13. decembra 2007 NHS poskytla podrobnejšie informácie o spôsobe, ktorým hodnotila kritériá na uzavretie verejnej zmluvy, pokiaľ ide o vlastnosti a výhody prijatých ponúk oproti ponuke Uniplex.

18      Z tohto listu najmä vyplývalo, že Uniplex na jednej strane nedostal žiadne body za kritérium ceny a ostatných faktorov výhodnosti, pretože predložil svoje katalógové ceny. Všetci ostatní uchádzači ponúkli zľavy oproti svojim katalógovým cenám. Na druhej strane v rámci kritéria výkonnosti a kapacity dodávok všetci dodávatelia, ktorí dovtedy nepôsobili na trhu s hemostatikami v Spojenom kráľovstve, nedostali žiadne body za podkritérium týkajúce sa zákazníckej základne v Spojenom kráľovstve.

19      Dňa 28. januára 2008 Uniplex zaslal NHS predžalobnú výzvu, v ktorej odkazoval na rôzne porušenia ustanovení zákona z roku 2006. Uniplex v tejto výzve tvrdil, že lehota na podanie žaloby začala plynúť až 13. decembra 2007. Uniplex žiadal NHS, aby odpovedala do 13. februára 2008, pričom však uviedol, že ak sa NHS domnieva, že táto lehota nezačala plynúť od uvedeného dátumu, mala by odpovedať najneskôr do 6. februára 2008.

20      Listom z 11. februára 2008 NHS informovala Uniplex, že došlo k zmene okolností. Zistila, že ponuka spoločnosti Assut (UK) Ltd nesplnila podmienky a že spoločnosti B. Braun UK Ltd, ktorá sa pri vyhodnocovaní ponúk umiestila na štvrtom mieste, bolo priznané miesto v rámcovej dohode namiesto Assut (UK) Ltd.

21      NHS odpovedala na výzvu Uniplex listom z 13. februára 2008, pričom odmietla rôzne tvrdenia, ktoré uviedol Uniplex. V tomto liste NHS tiež na úvod výslovne uviedla, že k udalostiam, ktoré sú základom sťažností žalobcu, došlo ešte pred 22. novembrom 2007, keď bolo Uniplex oznámené rozhodnutie o jeho nezahrnutí do rámcovej dohody. NHS tvrdí, že 22. november 2007 bol dňom, keď začala plynúť lehota na účely článku 47 ods. 7 písm. b) zákona z roku 2006.

22      Uniplex odpovedal listom z 26. februára 2008. V tomto liste naďalej tvrdil, že lehota na podanie žaloby na základe zákona z roku 2006 začala plynúť až 13. decembra 2007.

23      Dňa 12. marca 2008 Uniplex podal žalobu na High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, predovšetkým s cieľom konštatovať, že NHS porušila pravidlá uplatňujúce sa v oblasti verejného obstarávania, a získať v tejto súvislosti náhradu škody.

24      Za týchto okolností High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„Pokiaľ hospodársky subjekt napáda vo vnútroštátnom konaní uzatvorenie rámcovej dohody obstarávateľom na základe verejného obstarávania, v ktorom bol tento subjekt uchádzačom a ktoré malo byť uskutočnené v súlade so smernicou 2004/18/ES (a vnútroštátnymi ustanoveniami na prebratie tejto smernice), a domáha sa v tomto konaní určenia, že došlo k porušeniu ustanovení uplatňujúcich sa na verejné obstarávania v súvislosti s týmto verejným obstarávaním a uzatvorením dohody, a náhrady škody za toto porušenie:

1.      má sa také vnútroštátne ustanovenie, akým je článok 47 ods. 7 písm. b) zákona z roku 2006, ktoré uvádza, že uvedené žaloby musia byť podané bez zbytočného odkladu a v každom prípade do troch mesiacov odo dňa, keď prvýkrát vznikli dôvody na podanie žalôb, pokiaľ súd neurčí, že existuje dostatočný dôvod na predĺženie lehoty, vykladať v duchu článkov 1 a 2 smernice 89/665 a zásady ekvivalencie vyplývajúcej z práva Spoločenstva, požiadavky práva Spoločenstva na účinnú súdnu ochranu, a/alebo vo svetle zásady efektivity a po zohľadnení akýchkoľvek ďalších zásad práva Spoločenstva tak, že priznáva individuálne a bezpodmienečné právo uchádzačovi vo verejnom obstarávaní voči obstarávateľovi v tom zmysle, že lehota na podanie žaloby smerujúcej proti tomuto postupu verejného obstarávania a uzatvoreniu zmluvy začína plynúť odo dňa, keď sa uchádzač dozvedel alebo sa mal dozvedieť o tom, že postup verejného obstarávania porušoval pravidlá Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania, alebo odo dňa porušenia platných ustanovení týkajúcich sa verejného obstarávania?

2.      Bez ohľadu na odpoveď na predchádzajúcu otázku, ako má vnútroštátny súd uplatňovať a) akúkoľvek požiadavku na podanie žaloby bez zbytočného odkladu a b) svoju diskrečnú právomoc, pokiaľ ide o predĺženie vnútroštátnej prekluzívnej lehoty na podanie takej žaloby?“

 O prejudiciálnych otázkach

 O prvej otázke

25      Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či článok 1 smernice 89/665 vyžaduje, aby lehota na podanie žaloby na určenie, že došlo k porušeniu pravidiel verejného obstarávania, alebo na priznanie náhrady škody za porušenie týchto pravidiel začínala plynúť odo dňa porušenia uvedených pravidiel, alebo odo dňa, keď sa uchádzač dozvedel alebo sa mal dozvedieť o tomto porušení.

26      Cieľom smernice 89/665 je zaručiť existenciu účinných opravných prostriedkov pre prípad porušenia práva Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania alebo vnútroštátnych predpisov preberajúcich toto právo, aby sa zabezpečilo účinné uplatnenie smernice o koordinácii postupov verejného obstarávania. Táto smernica však neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by konkrétne súviselo s podmienkami uplatnenia lehôt týkajúcich sa opravných prostriedkov, ku ktorých zavedeniu smeruje. Vnútroštátnemu právnemu poriadku každého z členských štátov teda prináleží, aby definoval podmienky uplatnenia týchto lehôt (rozsudok z 12. decembra 2002, Universale-Bau a i., C‑470/99, Zb. s. I‑11617, bod 71).

27      Procesné možnosti súdneho preskúmania určené na zabezpečenie ochrany práv, ktoré právo Spoločenstva priznáva záujemcom a uchádzačom, ktorí boli poškodení rozhodnutím obstarávateľov, nesmú ohroziť potrebný účinok smernice 89/665 (rozsudok Universale-Bau a i., už citovaný, bod 72).

28      V tejto súvislosti treba overiť, či vzhľadom na cieľ tejto smernice taká vnútroštátna právna úprava, akou je právna úprava sporná vo veci samej, nepoškodzuje práva priznané jednotlivcom právom Spoločenstva (rozsudok Universale-Bau a i., už citovaný, bod 73).

29      V tomto ohľade treba pripomenúť, že článok 1 ods. 1 smernice 89/665 ukladá členským štátom povinnosť zabezpečiť, aby protiprávne rozhodnutia verejných obstarávateľov mohli byť účinne a čo najskôr preskúmané (rozsudok Universale‑Bau a i., už citovaný, bod 74).

30      Skutočnosť, že záujemca alebo uchádzač zistí, že jeho žiadosť o účasť alebo jeho ponuka boli zamietnuté, mu dokonca ani neumožňuje účinne podať žalobu. Takéto informácie sú nedostatočné na to, aby záujemcovi alebo uchádzačovi umožnili odhaliť prípadnú existenciu porušenia práva, ktoré by mohlo byť predmetom žaloby.

31      Až po tom, ako je dotknutý záujemca alebo uchádzač informovaný o dôvodoch, pre ktoré bol vylúčený z verejného obstarávania, sa mu umožní, aby dospel k jasnému presvedčeniu o prípadnej existencii porušenia platných predpisov a o možnosti podať žalobu.

32      Z toho vyplýva, že cieľ stanovený v článku 1 ods. 1 smernice 89/665, ktorým je zaručiť existenciu účinných opravných prostriedkov proti porušeniam platných predpisov v oblasti verejného obstarávania, možno dosiahnuť len vtedy, ak lehoty na podanie týchto opravných prostriedkov začnú plynúť až odo dňa, keď sa žalobca dozvedel alebo sa mal dozvedieť o údajnom porušení uvedených predpisov (pozri v tomto zmysle rozsudok Universale-Bau a i., už citovaný, bod 78).

33      Tento záver potvrdzuje skutočnosť, že článok 41 ods. 1 a 2 smernice 2004/18, ktorý bol účinný v čase skutkových okolností, verejným obstarávateľom ukladá, aby vylúčeným záujemcom a uchádzačom oznámili dôvody rozhodnutia, ktoré sa ich týkajú. Tieto ustanovenia sú koherentné so systémom prekluzívnych lehôt, podľa ktorého tieto lehoty začínajú plynúť odo dňa, keď sa žalobca dozvedel alebo sa mal dozvedieť o údajnom porušení platných predpisov v oblasti verejného obstarávania.

34      Tento záver potvrdzujú tiež zmeny a doplnenia smernice 89/665, ktoré zaviedla smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokiaľ ide o zvýšenie účinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania verejných zákaziek (Ú. v. EÚ L 335, s. 31), hoci lehota na prebratie tejto smernice uplynula až po tom, ako došlo k skutkovým okolnostiam. Článok 2c smernice 89/665 vložený smernicou 2007/66 totiž stanovuje, že k oznámeniu rozhodnutia verejného obstarávateľa každému uchádzačovi alebo záujemcovi sa pripojí zhrnutie relevantných dôvodov a že lehota na podanie opravného prostriedku uplynie až niekoľko dní po tomto oznámení.

35      Na prvú otázku teda treba odpovedať v tom zmysle, že článok 1 ods. 1 smernice 89/665 vyžaduje, aby lehota na podanie žaloby na určenie, že došlo k porušeniu pravidiel verejného obstarávania, alebo na priznanie náhrady škody za porušenie týchto pravidiel začínala plynúť odo dňa, keď sa žalobca dozvedel alebo sa mal dozvedieť o tomto porušení.

 O druhej otázke

36      Druhá otázka má dve časti. Prvá časť sa týka výkladu smernice 89/665 vzhľadom na požiadavku stanovenú vnútroštátnym predpisom, podľa ktorej sa žaloba musí podať bez zbytočného odkladu. Druhá časť sa týka účinkov, ktoré vyplývajú z tejto smernice vo vzťahu k diskrečnej právomoci, ktorá sa vnútroštátnemu súdu priznáva na účely predĺženia lehôt na podanie žalôb.

 O prvej časti druhej otázky

37      Prvou časťou druhej otázky sa vnútroštátny súdy v podstate pýta, či sa smernica 89/665 má vykladať v tom zmysle, že bráni takému ustanoveniu, akým je článok 47 ods. 7 písm. b) zákona z roku 2006, ktorý vyžaduje, aby sa žaloba podala bez zbytočného odkladu.

38      Ako sa pripomenulo v bode 29 tohto rozsudku, článok 1 ods. 1 smernice 89/665 ukladá členským štátom povinnosť zabezpečiť, aby protiprávne rozhodnutia verejných obstarávateľov mohli byť účinne a čo najskôr preskúmané. Na účely dosiahnutia tejto požiadavky rýchlosti sledovanej uvedenou smernicou môžu členské štáty ukladať lehoty na podanie žaloby s cieľom prinútiť hospodárske subjekty, aby čo najskôr namietali proti prípravným opatrenia alebo predbežným rozhodnutiam prijatým v rámci verejného obstarávania (pozri v tomto zmysle rozsudky Universale-Bau a i., už citovaný, body 75 až 79; z 12. februára 2004, Grossmann Air Service, C‑230/02, Zb. s. I‑1829, body 30 a 36 až 39, ako aj z 11. októbra 2007, Lämmerzahl, C‑241/06, Zb. s. I‑8415, body 50 a 51).

39      Pri uplatňovaní požiadavky rýchlosti sledovanej smernicou 89/665 vo vnútroštátnom práve sa musia dodržiavať požiadavky právnej istoty. Na tieto účely majú členské štáty povinnosť zaviesť dostatočne presný, jasný a predvídateľný systém lehôt, ktorý jednotlivcom umožní poznať svoje práva a povinnosti (pozri v tomto zmysle rozsudky z 30. mája 1991, Komisia/Nemecko, C‑361/88, Zb. s. I‑2567, bod 24, a zo 7. novembra 1996, Komisia/Luxembursko, C‑221/94, Zb. s. I‑5669, bod 22).

40      Navyše požiadavka rýchlosti sledovaná smernicou 89/665 členským štátom neumožňuje, aby opomínali zásadu efektívnosti, podľa ktorej spôsoby uplatnenia vnútroštátnych prekluzívnych lehôt nesmú znemožniť alebo neprimerane sťažiť výkon práv, ktoré dotknutým osobám priznáva právo Spoločenstva, teda zásadu, ktorá podopiera cieľ účinnosti opravného prostriedku vysvetlený v článku 1 ods. 1 uvedenej smernice.

41      Také vnútroštátne ustanovenie, akým je článok 47 ods. 7 písm. b) zákona z roku 2006, podľa ktorého môže byť žaloba podaná iba vtedy, ak „je… podaná bez zbytočného odkladu a v každom prípade do troch mesiacov“, vytvára neistotu. Nemožno totiž vylúčiť, že takéto ustanovenie oprávňuje vnútroštátne súdy, aby zamietli žaloby ako neprípustné z dôvodu uplynutia prekluzívnej lehoty ešte pred uplynutím lehoty troch mesiacov, pokiaľ sa domnievajú, že žaloba nebola podaná „bez zbytočného odkladu“ v zmysle uvedeného ustanovenia.

42      Ako uviedla generálna advokátka v bode 69 svojich návrhov, prekluzívna lehota, ktorej trvanie sa ponecháva na diskrečnú právomoc príslušného súdu, nie je predvídateľná, pokiaľ ide o dĺžku jej trvania. Z tohto dôvodu vnútroštátne ustanovenie, ktoré stanovuje takúto lehotu, nezabezpečuje účinné prebratie smernice 89/665.

43      Z predchádzajúceho vyplýva, že na prvú časť druhej otázky treba odpovedať v tom zmysle, že článok 1 ods. 1 smernice 89/665 bráni takému vnútroštátnemu ustanoveniu, akým je ustanovenie sporné vo veci samej, ktoré vnútroštátnemu súdu umožňuje zamietnuť ako neprípustnú z dôvodu uplynutia prekluzívnej lehoty žalobu na určenie, že došlo k porušeniu pravidiel verejného obstarávania, alebo na priznanie náhrady škody za porušenie týchto pravidiel, a to na základe kritéria posudzovaného v rámci diskrečnej právomoci, podľa ktorého sa takéto žaloby musia podávať bez zbytočného odkladu.

 O druhej časti druhej otázky

44      Druhou časťou druhej otázky sa vnútroštátny súd v podstate pýta, aké účinky vyplývajú zo smernice 89/665 vo vzťahu k diskrečnej právomoci, ktorá sa vnútroštátnemu súdu priznáva na účely predĺženia lehôt na podanie žalôb.

45      V rámci vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa preberá smernica, sú vnútroštátne súdy povinné vykladať tieto vnútroštátne ustanovenia v čo najväčšej miere s ohľadom na znenie a účel predmetnej smernice tak, aby sa dosiahol ňou sledovaný výsledok (pozri rozsudky z 10. apríla 1984, von Colson a Kamann, 14/83, Zb. s. 1891, bod 26, ako aj z 5. októbra 2004, Pfeiffer a i., C‑397/01 až C‑403/01, Zb. s. I‑8835, bod 113).

46      V prejednávanej veci prináleží vnútroštátnemu súdu, aby vnútroštátne ustanovenia upravujúce prekluzívnu lehotu vyložil v čo najväčšej miere tak, aby bol jeho výklad v súlade s cieľom smernice 89/665 (pozri v tomto zmysle rozsudky z 27. februára 2003, Santex, C‑327/00, Zb. s. I‑1877, bod 63, a Lämmerzahl, už citovaný, bod 62).

47      S cieľom uspokojiť požiadavky obsiahnuté v odpovedi na prvú otázku musí vnútroštátny súd rozhodujúci vo veci samej v čo najväčšej miere vykladať vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa lehoty na podanie žaloby spôsobom, ktorý zaručí, že táto lehota začne plynúť až odo dňa, keď sa žalobca dozvedel alebo sa mal dozvedieť o porušení pravidiel uplatňujúcich sa na dotknuté verejné obstarávanie.

48      Ak by dotknuté vnútroštátne ustanovenia nebolo možné takto vykladať, tento súd by bol povinný, pričom by použil svoju diskrečnú právomoc, predĺžiť lehotu na podanie žaloby tak, aby žalobcovi zaručil takú istú lehotu, ktorú by mal k dispozícii, pokiaľ by lehota stanovená platnou vnútroštátnou právnou úpravou začala plynúť odo dňa, keď sa dozvedel alebo sa mal dozvedieť o porušení predpisov verejného obstarávania.

49      V každom prípade, ak by ustanovenia týkajúce sa lehoty na podanie žaloby nebolo možné vykladať v súlade so smernicou 89/665, vnútroštátny súd by bol povinný neuplatniť ich s cieľom plného uplatnenia práva Spoločenstva a ochrany práv, ktoré právo Spoločenstva priznáva jednotlivcom (pozri v tomto zmysle rozsudky Santex, už citovaný, bod 64, a Lämmerzahl, už citovaný, bod 63).

50      Preto treba na druhú časť druhej otázky odpovedať tak, že smernica 89/665 zaväzuje vnútroštátny súd, aby použil svoju diskrečnú právomoc a predĺžil lehotu na podanie žaloby tak, aby žalobcovi zaručil takú istú lehotu, ktorú by mal k dispozícii, pokiaľ by lehota stanovená platnou vnútroštátnou právnou úpravou začala plynúť odo dňa, keď sa dozvedel alebo sa mal dozvedieť o porušení pravidiel verejného obstarávania. Ak by ustanovenia týkajúce sa lehoty na podanie žaloby nebolo možné vykladať v súlade so smernicou 89/665, vnútroštátny súd by bol povinný neuplatniť ich s cieľom plného uplatnenia práva Spoločenstva a ochrany práv, ktoré právo Spoločenstva priznáva jednotlivcom.

 O trovách

51      Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (tretia komora) rozhodol takto:

1.      Článok 1 ods. 1 smernice Rady 89/665//EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 92/50/EHS z 18. júna 1992, vyžaduje, aby lehota na podanie žaloby na určenie, že došlo k porušeniu pravidiel verejného obstarávania, alebo na priznanie náhrady škody za porušenie týchto pravidiel začínala plynúť odo dňa, keď sa žalobca dozvedel alebo sa mal dozvedieť o tomto porušení.

2.      Článok 1 ods. 1 smernice 89/665, zmenenej a doplnenej smernicou 92/50, bráni takému vnútroštátnemu ustanoveniu, akým je ustanovenie sporné vo veci samej, ktoré vnútroštátnemu súdu umožňuje zamietnuť ako neprípustnú z dôvodu uplynutia prekluzívnej lehoty žalobu na určenie, že došlo k porušeniu pravidiel verejného obstarávania, alebo na priznanie náhrady škody za porušenie týchto pravidiel, a to na základe kritéria posudzovaného v rámci diskrečnej právomoci, podľa ktorého sa takéto žaloby musia podávať bez zbytočného odkladu.

3.      Smernica 89/665, zmenená a doplnená smernicou 92/50, zaväzuje vnútroštátny súd, aby použil svoju diskrečnú právomoc a predĺžil lehotu na podanie žaloby tak, aby žalobcovi zaručil takú istú lehotu, ktorú by mal k dispozícii, pokiaľ by lehota stanovená platnou vnútroštátnou právnou úpravou začala plynúť odo dňa, keď sa dozvedel alebo sa mal dozvedieť o porušení pravidiel verejného obstarávania. Ak by ustanovenia týkajúce sa lehoty na podanie žaloby nebolo možné vykladať v súlade so smernicou 89/665, zmenenou a doplnenou smernicou 92/50, vnútroštátny súd by bol povinný neuplatniť ich s cieľom plného uplatnenia práva Spoločenstva a ochrany práv, ktoré právo Spoločenstva priznáva jednotlivcom.

Podpisy


* Jazyk konania: angličtina.