Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supreme Court of the United Kingdom (Det Forenede Kongerige) den 16. juli 2013 – R på vegne af ClientEarth mod Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(Sag C-404/13)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

Supreme Court of the United Kingdom

Parter i hovedsagen

Sagsøger: ClientEarth

Sagsøgt: Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

Præjudicielle spørgsmål

Hvis der i henhold til luftkvalitetsdirektivet (2008/50/EF) 1 (herefter »direktivet«) i en given zone eller et givet bymæssigt område ikke er opnået overholdelse af grænseværdierne for nitrogendioxid inden for fristen den 1. januar 2010, således som specificeret i bilag XI til direktivet, skal en medlemsstat da i henhold til direktivet og/eller artikel 4 TEU ansøge om udsættelse af fristen i overensstemmelse med direktivets artikel 22?

Hvis dette er tilfældet, under hvilke omstændigheder (om nogen) kan en medlemsstat da blive fritaget for denne forpligtelse?

I hvilket omfang (om overhovedet) påvirkes forpligtelserne for en medlemsstat, som ikke har overholdt artikel 13, da af artikel 23 (navnlig stk. 2)?

Hvis artikel 13 eller 22 ikke er overholdt, hvilke (om nogen) retsmidler skal en national ret da stille til rådighed i henhold til EU-retten for at overholde direktivets artikel 30 og/eller artikel 4 TEU eller 19 TEU?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. 5.2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa (EUT L 152, s. 1).