Language of document :

A Bíróság (második tanács) 2014. november 19-i ítélete (a Supreme Court of the United Kingdom - [Egyesült Királyság]) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a ClientEarth kérelme alapján The Queen kontra The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(C-404/13. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Környezet – A levegő minősége – 2008/50/EK irányelv – A nitrogén-dioxid határértékei – A meghatározott határidő meghosszabbítása kérelmezésének kötelezettsége levegőminőségi terv benyújtásakor – Szankciók)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Supreme Court of the United Kingdom

Az alapeljárás felei

Felperes: a ClientEarth kérelme alapján The Queen

Alperes: The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

Rendelkező rész

A környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 22. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az azt írja elő, hogy a nitrogén-dioxid ezen irányelv XI. mellékletében meghatározott határértékeinek való megfelelésre az ezen irányelv által meghatározott határidő legfeljebb öt évvel történő meghosszabbításához az adott tagállamnak erre vonatkozó kérelmet kell benyújtania és levegőminőségi tervet kell készítenie, amennyiben objektíve úgy tűnik, a rendelkezésre álló adatokra tekintettel, és annak ellenére, hogy ezen állam végrehajtotta a szennyezés csökkentését célzó megfelelő intézkedéseket, hogy az ezen értékeknek való megfelelés egy adott zónában vagy agglomerációban a megjelölt határidőn belül nem teljesíthető. A 2008/50 irányelv nem tartalmaz egyetlen kivételt sem az említett 22. cikk (1) bekezdéséből eredő kötelezettség alól.Amennyiben úgy tűnik, hogy a nitrogén-dioxid 2008/50 irányelv XI. mellékletében meghatározott határértékeinek való megfelelést valamely tagállam adott zónájában vagy agglomerációjában nem tudják teljesíteni, az e mellékletben megjelölt 2010. január 1-0jei határidő lejártát követően, amennyiben e tagállam nem kérte a 2008/50 irányelv 22. cikke (1) bekezdésének megfelelően e határidő meghosszabbítását, önmagában az ezen irányelv 23. cikke (1) bekezdése második albekezdésének megfelelő levegőminőségi terv elkészítése alapján nem állapítható meg, hogy e tagállam ennek ellenére eleget tesz az említett irányelv 13. cikkéből eredő kötelezettségeinek.Amennyiben valamely tagállam nem teljesítette a 2008/50 irányelv 13. cikke (1) bekezdésének második albekezdéséből eredő követelményeket, ugyanakkor nem kérte a határidő meghosszabbítását az ezen irányelv 22. cikkében előírt feltételek mellett, annak a hatáskörrel rendel

kező nemzeti bíróságnak a feladata, amelyhez adott esetben fordultak, hogy a nemzeti hatósággal szemben megtegyen minden szükséges intézkedést, ideértve a meghagyást is, annak érdekében, hogy e hatóság elkészítse az ezen irányelv által megkövetelt tervet, az ugyanezen irányelvben előírt feltételek szerint.