Language of document :

2014 m. lapkričio 19 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) The Queen, remdamasi prašymu, pateiktu ClientEarth / The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(Byla C-404/13)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Aplinka – Oro kokybė – Direktyva 2008/50/EB – Azoto dioksido ribinės vertės – Valstybės narės pareiga prašyti atidėti nustatytą terminą pateikiant oro kokybės planą – Sankcijos)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supreme Court of the United Kingdom

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: The Queen, remdamasi prašymu, pateiktu ClientEarth

Atsakovė: The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

Rezoliucinė dalis

2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje 22 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip: tam, kad galėtų atidėti šioje direktyvoje nustatytą atitikties azoto dioksido ribinėms vertėms, nurodytoms jos XI priede, terminą ne daugiau kaip penkeriems metams, valstybė narė privalo to paprašyti ir parengti oro kokybės planą, kai, atsižvelgiant į esamus duomenis ir nepaisant atitinkamų taršos mažinimo priemonių, kurių ėmėsi ši valstybė, objektyviai matyti, jog tam tikroje zonoje arba aglomeracijoje iki nurodyto termino šių verčių nebus galima pasiekti. Direktyvoje 2008/50 nenumatyta jokia jos 22 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos išimtis.Tuo atveju, kai paaiškėja, jog konkrečioje valstybės narės zonoje ar aglomeracijoje negali būti užtikrinama atitiktis Direktyvos 2008/50 XI priede nustatytai azoto dioksido ribinei vertei suėjus šiame priede nurodytam 2010 m. sausio 1 d. terminui, ir ši valstybė neprašė atidėti šio termino pagal Direktyvos 2008/50 22 straipsnio 1 dalį, tai, kad buvo parengtas šios direktyvos 23 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą atitinkantis oro kokybės planas, savaime neleidžia manyti, jog ši valstybė vis dėlto įvykdė jai pagal šios direktyvos 13 straipsnį tenkančias pareigas.Kai valstybė narė neįvykdė Direktyvos 2008/50 13 straipsnio 1 dalies antros pastraipos reikalavimų ir neprašė atidėti termino šios direktyvos 22 straipsnyje numatytomis sąlygomis, kompetentingas nacionalinis teismas, jei į jį kreipiamasi, turi prieš nacionalinę instituciją imtis visų būtinų priemonių, pavyzdžiui, įpareigoti, kad ši institucija parengtų pagal šią direktyvą reikalaujamą planą joje nustatytomis sąlygomis.

____________

____________

1 OL C 274, 2013