Language of document : ECLI:EU:C:2014:2382

Zadeva C‑404/13

The Queen, na predlog:

ClientEarth

proti

The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,
ki ga je vložilo Supreme Court of the United Kingdom)

„Predhodno odločanje – Okolje – Kakovost zraka – Direktiva 2008/50/ES – Mejne vrednosti za dušikov dioksid – Obveznost, da se ob zahtevku za odlog roka predloži načrt za kakovost zraka – Kazni“

Povzetek – Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 19. novembra 2014

1.        Okolje – Onesnaževanje zraka – Kakovost zunanjega zraka – Direktiva 2008/50 – Mejne vrednosti za varovanje zdravja ljudi – Dušikov dioksid – Nezmožnost spoštovanja mejnih vrednosti na posameznih območjih in aglomeracijah – Odlog rokov – Pogoji – Priprava načrta za kakovost zraka – Vložitev zahtevka – Izjeme od teh obveznosti – Neobstoj

(Direktiva 2008/50 Evropskega parlamenta in Sveta, člen 22(1) in Priloga XI)

2.        Okolje – Onesnaževanje zraka – Kakovost zunanjega zraka – Direktiva 2008/50 – Mejne vrednosti za varovanje zdravja ljudi – Dušikov dioksid – Nezmožnost spoštovanja mejnih vrednosti na posameznih območjih in v posameznih aglomeracijah – Nevložitev zahtevka zadevne države članice za odlog roka, določenega v direktivi – Priprava načrta za kakovost zraka – Okoliščina, ki ne zadošča za opravičenje nespoštovanja obveznosti iz direktive

Direktiva 2008/50 Evropskega parlamenta in Sveta, členi 13, 22(1) in 23(1), drugi pododstavek in Priloga XI)

3.        Okolje – Onesnaževanje zraka – Kakovost zunanjega zraka – Direktiva 2008/50 – Mejne vrednosti za varovanje zdravja ljudi – Dušikov dioksid – Nezmožnost spoštovanja mejnih vrednosti na posameznih območjih in v posameznih aglomeracijah – Načrti za kakovost zraka – Pravica posameznikov, ki so neposredno prizadeti, da od pristojnih nacionalnih organov zahtevajo pripravo takega načrta

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2008/50, člena 13 in 22(1))

4.        Okolje – Onesnaževanje zraka – Kakovost zunanjega zraka – Direktiva 2008/50 – Mejne vrednosti za varovanje zdravja ljudi – Dušikov dioksid – Nespoštovanje države članice – nevložitev zahtevka za odlog roka, določenega v direktivi – Obveznost držav članic, da pripravijo načrt za kakovost zraka – Obveznost nacionalnih sodišč, da sprejmejo kakršenkoli ukrep za zagotovitev spoštovanja te obveznosti

(Direktiva 2008/50 Evropskega parlamenta in Sveta, členi 13, 22(1) in 23(1), drugi pododstavek)

1.        Člen 22(1) Direktive 2008/50 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo je treba razlagati tako, da mora država članica za odlog s to direktivo predpisanega roka za največ pet let, da bi dosegla skladnost z mejnimi vrednostmi za dušikov dioksid, določenimi v Prilogi XI k tej direktivi, vložiti zahtevek za odlog roka in pripraviti načrt za kakovost zraka, kadar je na podlagi obstoječih podatkov in kljub dejstvu, da je ta država že sprejela primerne ukrepe za zmanjševanje onesnaževanja, objektivno mogoče sklepati, da se na nekem območju ali v neki aglomeraciji v predpisanem roku ne bo mogla doseči skladnost s temi vrednostmi. Direktiva 2008/50 ne določa nobene izjeme od obveznosti iz navedenega člena 22(1).

(Glej točko 35 in točko 1 izreka.)

2.        Kadar je očitno, da na nekem območju ali v neki aglomeraciji države članice po 1. januarju 2010, torej po roku, določenem v Prilogi XI k Direktivi 2008/50 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo, ni mogoče zagotoviti skladnosti z mejnimi vrednostmi za dušikov dioksid, določenimi v tej prilogi, pri čemer ta država ni zahtevala odloga tega roka v skladu s členom 22(1) Direktive 2008/50, samo na podlagi priprave načrta za kakovost zraka v skladu s členom 23(1), drugi pododstavek, te direktive ni mogoče šteti, da je ta država članica kljub temu izpolnila obveznosti, ki so ji naložene s členom 13 te direktive.

V zvezi s tem je treba ugotoviti, da bi lahko drugačna razlaga ogrozila polni učinek členov 13 in 22 Direktive 2008/50, saj bi državi članici dopuščala, da bi se obveznosti spoštovanja roka iz člena 13 izognila pod manj strogimi pogoji, kot so tisti iz člena 22.

Poleg tega je ta razlaga podprta tudi z ugotovitvijo, v skladu s katero naj bi se člena 22 in 23 Direktive 2008/50 praviloma uporabljala v drugačnih okoliščinah in bi imela različne učinke.

(Glej točke 44, 46 in 49 ter točko 2 izreka.)

3.        Glej besedilo odločbe.

(Glej točke od 52 do 56.)

4.        Pristojno nacionalno sodišče, ki mu je zadeva morebiti predložena v odločanje, mora – kadar država članica ni izpolnila obveznosti iz člena 13(1), drugi pododstavek, Direktive 2008/50 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo, ker ni zahtevala odloga roka pod pogoji iz člena 22 te direktive – zoper nacionalni organ sprejeti kateri koli ukrep, kot na primer zavezujoči sklep, s katerim se zagotovi, da ta organ pripravi načrt, ki ga je v skladu s to direktivo in pod pogoji, določenimi v njej, treba izdelati.

Glede vsebine tega načrta je iz člena 23(1), drugi pododstavek, Direktive 2008/50 razvidno, da imajo države članice neko polje proste presoje glede tega, katere ukrepe bodo sprejele, vendar pa morajo biti ti ukrepi vsekakor taki, da je obdobje preseganja mejnih vrednosti čim krajše.

(Glej točki 57 in 58 ter točko 3 izreka.)