Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Испания) на 27 януари 2014 г. — Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa - Extranjeria/Samir Zaizoune

(Дело C-38/14)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Страни в главното производство

Жалбоподател: Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa - Extranjeria

Ответник: Samir Zaizoune

Преюдициален въпрос

С оглед на принципите на лоялно сътрудничество и на полезно действие на директивите, следва ли член 4, параграф 2, член 4, параграф 3 и член 6, параграф 1 от Директива 2008/115/ЕО1 да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба като разглежданата в главното производство, и съдебната практика относно нейното тълкуване, позволяващи санкционирането на незаконен престой на чужденец единствено с парична санкция, която освен това е несъвместима със санкцията експулсиране?

____________

1     Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, стр. 98).