Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. siječnja 2014. uputio Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Španjolska) – Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa - Extranjeria protiv Samir Zaizoune

(Predmet C-38/14)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Subdelegación del Gobierno en Guipuzcoa - Extranjeria

Tuženik: Samir Zaizoune

Prethodno pitanje

S obzirom na načela lojalne suradnje i korisnog učinka direktiva, treba li članak 4. stavke 2. i 3. te članak 6. stavak 1. Direktive 2008/115/EZ1 tumačiti u smislu da im je protivan propis, kao što je sporni nacionalni propis u glavnom postupku i sudska praksa koja ga tumači, koji dopušta sankcioniranje nezakonitog boravka stranca isključivo ekonomskom sankcijom koja je, štoviše, nespojiva sa sankcijom protjerivanja?

____________

1     Direktiva 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 348, str. 98.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 8., str. 188.)