Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spanje) op 27 januari 2014 – Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa - Extranjería / Samir Zaizoune

(Zaak C-38/14)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Partijen in het hoofdgeding

Appellante: Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa - Extranjería

Geïntimeerde: Samir Zaizoune

Prejudiciële vraag

Moeten de artikelen 4, leden 2 en 3, en 6, lid 1, van richtlijn 2008/115/EG1 , in het licht van de beginselen van loyale samenwerking en de nuttige werking van de richtlijnen, aldus worden uitgelegd dat zij in de weg staan aan een nationale regeling als die welke in het hoofdgeding aan de orde is en de rechtspraak waarin zij wordt uitgelegd, die de mogelijkheid biedt om het illegale verblijf van een vreemdeling uitsluitend te bestraffen met een geldstraf die bovendien onverenigbaar is met de straf van verwijdering?

____________

1 Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PB L 348, blz. 98).