Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Hiszpania) w dniu 27 stycznia 2014 r. – Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa - Extranjeria przeciwko Samirowi Zaizoune

(Sprawa C-38/14)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa - Extranjeria

Strona pozwana: Samir Zaizoune

Pytania prejudycjalne

Czy w świetle zasady lojalnej współpracy i zasady skuteczności dyrektyw art. 4 ust. 2 i 3 oraz art. 6 ust. 1 dyrektywy 2008/115/WE1 należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie istnieniu uregulowań krajowych, takich jak te będące przedmiotem postępowania głównego, i dotyczącej ich wykładni, na mocy których można nałożyć na cudzoziemca z tytułu nielegalnego pobytu jedynie karę finansową, której dodatkowo nie można łączyć z karą wydalenia?

____________

1     Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 6 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. L 348, s. 98).