Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Španielsko) 27. januára 2014 – Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa - Extranjeria/Samir Zaizoune

(vec C-38/14)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – Extranjeria

Odporca v odvolacom konaní: Samir Zaizoune

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 4 ods. 2 a 3 a článok 6 ods. 1 smernice 2008/115/ES1 s ohľadom na zásady lojálnej spolupráce a potrebného účinku smerníc vykladať v tom zmysle, že bránia právnej úprave, akou je vnútroštátna právna úprava vo veci samej a judikatúra na účely jej výkladu, ktorá umožňuje uložiť cudzincovi za jeho nelegálny pobyt výlučne finančnú sankciu, ktorá je navyše nezlučiteľná so sankciou vyhostenia?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, s. 98).