Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spanien) den 27 januari 2014 – Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa - Extranjeria mot Samir Zaizoune

(Mål C-38/14)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa - Extranjeria

Motpart: Samir Zaizoune

Tolkningsfråga

Ska artiklarna 4.2, 4.3 och 6.1 i direktiv 2008/115/EG,1 mot bakgrund av principerna om lojalt samarbete och om direktivens ändamålsenliga verkan, tolkas så att de utgör hinder för nationella bestämmelser – som de omtvistade bestämmelserna i det nationella målet och den rättspraxis där dessa tolkas – enligt vilka en utlänning som vistas olagligt i landet enbart får åläggas en ekonomisk påföljd, som dessutom är oförenlig med påföljden avlägsnande?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, s. 98).