Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 23. apríla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco – Španielsko) – Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – Extranjeria/Samir Zaizoune

(vec C-38/14)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Smernica 2008/115/ES – Spoločné normy a postupy členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území – Článok 6 ods. 1 a článok 8 ods. 1 – Vnútroštátna právna úprava, ktorá podľa okolností postihuje neoprávnený pobyt buď uložením pokuty, alebo vyhostením)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – Extranjeria

Žalovaný: Samir Zaizoune

Výrok rozsudku

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, predovšetkým jej článok 6 ods. 1 a článok 8 ods. 1 v spojení s článkom 4 ods. 2 a 3 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, o akú ide v konaní vo veci samej, ktorá v prípade neoprávneného pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na území tohto štátu stanovuje podľa okolností uloženie pokuty alebo vyhostenie, pričom sa tieto opatrenia navzájom vylučujú.