Language of document : ECLI:EU:C:2015:260

Asia C‑38/14

Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa – Extranjería

vastaan

Samir Zaizoune

(Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vascon esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Direktiivi 2008/115/EY – Yhteiset vaatimukset ja menettelyt laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi – 6 artiklan 1 kohta ja 8 artiklan 1 kohta – Kansallinen lainsäädäntö, jonka nojalla laittomasta oleskelusta on määrättävä olosuhteista riippuen joko sakko tai maastapoistaminen

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 23.4.2015

1.        Ennakkoratkaisukysymykset – Unionin tuomioistuimen toimivalta – Asiaan vaikuttavien unionin oikeutta koskevien näkökohtien määrittäminen – Kysymysten muotoileminen uudelleen

(SEUT 267 artikla)

2.        Rajavalvonta, turvapaikka ja maahanmuutto – Maahanmuuttopolitiikka – Laittomasti oleskelevien kolmansien valtioiden kansalaisten palauttaminen – Kansallista lainsäädäntöä, jonka nojalla laittomasta oleskelusta on määrättävä olosuhteista riippuen joko sakko tai maastapoistaminen, ei voida hyväksyä

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115 6 artiklan 1 kohta ja 8 artiklan 1 kohta)

1.        Ks. tuomion teksti.

(ks. 25–28 kohta)

2.        Jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi annettua direktiiviä 2008/115 ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohtaa ja 8 artiklan 1 kohtaa, luettuina yhdessä 4 artiklan 2 ja 3 kohdan kanssa, on tulkittava siten, että se on esteenä jäsenvaltion säännöstölle, jonka nojalla kolmansien maiden kansalaisten laittomasta oleskelusta kyseisen valtion alueella on määrättävä olosuhteista riippuen joko sakko tai maastapoistaminen ja jossa nämä kaksi toimenpidettä ovat toisensa pois sulkevia.

Tässä yhteydessä direktiivin 2008/115 päämääränä, sellaisena kuin se käy ilmi direktiivin johdanto-osan toisesta ja neljännestä perustelukappaleesta, on tehokas maastapoistamis- ja palauttamispolitiikka. Mainitun direktiivin 1 artiklassa säädetään yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä, joita kunkin jäsenvaltion on sovellettava palauttaessaan laittomasti oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia.

Kyseisen direktiivin 6 artiklan 1 kohdassa säädetään myös jäsenvaltioiden ensisijaisesta velvollisuudesta tehdä päätös maassa laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen palauttamisesta. Lisäksi on niin, että jos kolmannen maan kansalaisesta on tehty palauttamispäätös, mutta hän ei ole noudattanut paluuta koskevaa velvollisuutta joko vapaaehtoiselle paluulle asetetussa määräajassa tai kun vapaaehtoiselle paluulle ei ole asetettu mitään määräaikaa, direktiivin 2008/115 8 artiklan 1 kohdassa velvoitetaan jäsenvaltiot toteuttamaan palauttamismenettelyjen tehokkuuden takaamiseksi kaikki tarvittavat toimenpiteet asianomaisen maasta poistamiseksi, millä tarkoitetaan kyseisen direktiivin 3 artiklan 5 alakohdan mukaan varsinaista kuljetusta pois asianomaisesta jäsenvaltiosta.

Tästä seuraa, että tällainen kansallinen lainsäädäntö ei vastaa direktiivin 2008/115 6 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja selkeitä edellytyksiä. Jäsenvaltioiden mahdollisuus poiketa direktiivin 2008/115 4 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla kyseisessä direktiivissä säädetyistä vaatimuksista ja menettelyistä ei aseta kyseenalaiseksi tätä toteamusta.

(ks. 30, 31, 33, 35, 36 ja 41 kohta sekä tuomiolauselma)