Language of document : ECLI:EU:C:2015:260

Vec C‑38/14

Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa – Extranjería

proti

Samirovi Zaizounovi

(návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Smernica 2008/115/ES – Spoločné normy a postupy členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území – Článok 6 ods. 1 a článok 8 ods. 1 – Vnútroštátna právna úprava, ktorá podľa okolností postihuje neoprávnený pobyt buď uložením pokuty, alebo vyhostením“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 23. apríla 2015

1.        Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Identifikácia relevantných právnych prvkov Únie – Preformulovanie otázok

(Článok 267 ZFEÚ)

2.        Hraničné kontroly, azyl a prisťahovalectvo – Prisťahovalecká politika – Návrat štátnych príslušníkov tretích krajín s neoprávneným pobytom – Vnútroštátna právna úprava, ktorá v prípade neoprávneného pobytu stanovuje podľa okolností uloženie pokuty alebo vyhostenie – Neprípustnosť

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115, článok 6 ods. 1 a článok 8 ods. 1)

1.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 25 – 28)

2.        Smernica 2008/115 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, predovšetkým jej článok 6 ods. 1 a článok 8 ods. 1 v spojení s článkom 4 ods. 2 a 3 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, ktorá v prípade neoprávneného pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na území tohto štátu stanovuje podľa okolností uloženie pokuty alebo vyhostenie, pričom sa tieto opatrenia navzájom vylučujú.

V tejto súvislosti treba pripomenúť, že cieľom smernice 2008/115, tak ako vyplýva z jej odôvodnení 2 a 4, je zavedenie účinnej politiky odsunu a repatriácie. Táto smernica podľa jej článku 1 stanovuje spoločné normy a postupy, ktoré každý členský štát uplatní pri vrátení neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín.

Článok 6 ods. 1 tejto smernice tak v prvom rade stanovuje povinnosť členských štátov vydať rozhodnutie o návrate každého štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiava na ich území. Okrem toho v prípade, ak bolo voči štátnemu príslušníkovi tretej krajiny vydané rozhodnutie o vrátení, ale tento si povinnosť návratu nesplnil, či už v lehote, ktorá sa mu poskytla na dobrovoľný odchod, alebo ak sa mu lehota na tento účel neposkytla, článok 8 ods. 1 smernice 2008/115 ukladá členským štátom, aby na účely zabezpečenia účinnosti konaní o návrate prijali všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na vykonanie odsunu dotknutej osoby, a síce podľa článku 3 ods. 5 tejto smernice pristúpili k fyzickému transportu z predmetného členského štátu.

Z toho vyplýva, že takáto vnútroštátna právna úprava nespĺňa jasné požiadavky vyplývajúce z článku 6 ods. 1 a článku 8 ods. 1 smernice 2008/115. Možnosť členských štátov odkloniť sa na základe článku 4 ods. 2 a 3 smernice 2008/115 od noriem a postupov stanovených touto smernicou nespochybňuje tento záver.

(pozri body 30, 31, 33, 35, 36, 41 a výrok)