Language of document :

Иск, предявен на 5 декември 2017 г. — Европейска комисия/Ирландия

(Дело C-678/17)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: P.J. Loewenthal, A. Bouchagiar)

Ответник: Ирландия

Искания на ищеца

да се установи, че като не е взела в предвидения срок всички мерки, необходими за възстановяване от Apple Sales International и Apple Operations Europe на държавната помощ, обявена за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар с член 1 от Решение (ЕС) 2017/1283 на Комисията от 30 август 2016 година относно държавна помощ SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP), приведена в действие от Ирландия в полза на Apple […]1 , Ирландия не е изпълнила задълженията си по членове 2 и 3 от това решение, както и по член 108, параграф 2 ДФЕС,

да се осъди Ирландия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Според решението на Европейската комисия от 30 август 2016 г. по преписка SA.38373 Ирландия е трябвало да си възстанови в срок от четири месеца неправомерната и несъвместима с вътрешния пазар държавна помощ, предоставена на Apple Sales International („ASI“) и Apple Operations Europe („AOE“). Помощта произтича от две данъчни становища, издадени от Ирландия в полза на ASI и AOE на 29 януари 1991 г. и на 23 май 2007 г., които дават възможност на тези дружества ежегодно да определят своите данъчни задължения в Ирландия до 2014 г.

Ирландия не си е възстановила държавната помощ в срок от четири месеца от датата, на която е уведомена за решението на Комисията, както е била длъжна да направи. Освен това Ирландия все още не е взела всички необходими мерки за изпълнение на решението на Комисията.

____________

1 ОВ L 187, 2017 г., стр. 1.