Language of document :

Žaloba podaná dne 5. prosince 2017 – Evropská komise v. Irsko

(Věc C-678/17)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: P. J. Loewenthal, A. Bouchagiar, zmocněnci)

Žalované: Irsko

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Irsko tím, že ve stanovené lhůtě nepřijalo všechna opatření nezbytná k tomu získat od Apple Sales International a Apple Operations Europe zpět protiprávní státní podporu neslučitelnou s vnitřním trhem na základě článku 1 rozhodnutí Komise (EU) 2017/1283 ze dne 30. srpna 2016 o státní podpoře SA.38373 (2014/C)(ex 2014/NN)(ex 2014/CP) poskytnuté Irskem společnosti Apple […]1 , nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z článků 2 a 3 tohoto rozhodnutí, jakož i z čl. 108 odst. 2 SFEU;

uložit Irsku náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Podle rozhodnutí Evropské komise ze dne 30. srpna 2016 ve věci SA.38373 mělo Irsko do čtyř měsíců získat zpět protiprávní a neslučitelnou státní podporu poskytnutou společnostem Apple Sales International („ASI“) a Apple Operations Europe („AOE“). Státní podpora vyplývala ze dvou daňových rozhodnutí Irska vydaných ve prospěch ASI a AOE dne 29. ledna 1991 a 23. května 2007, která těmto společnostem umožnila založit každoročně až do roku 2014 povinnost ke korporační dani v Irsku.

Irsko tuto státní podporu nezískalo zpět do čtyř měsíců od oznámení rozhodnutí Komise, jak mělo povinnost učinit. Irsko dále nepřijalo všechna opatření nezbytná k dosažení souladu s rozhodnutím Komise.

____________

1 Úř. věst. 2017, L 187, s 1.