Language of document :

Sag anlagt den 5. december 2017 – Europa-Kommissionen mod Irland

(Sag C-678/17)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved P.J. Loewenthal og A. Bouchagiar, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Irland

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Irland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 2 og 3 i Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1283 af 30. august 2016 om statsstøtte SA.38373 (2014/C)(ex 2014/NN)(ex 2014/CP), som Irland tildelte Apple […] 1 og artikel 108, stk. 2, TEUF, idet det ikke inden for den fastsatte periode har truffet alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at tilbagesøge den statsstøtte hos Apple Sales International og Apple Operations Europe, som blev erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked ved artikel 1 i nævnte afgørelse.

Irland tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

I henhold til Europa-Kommissionens afgørelse af 30. august 2016 i sag SA.38373 skulle Irland inden fire måneder have tilbagesøgt den ulovlige statsstøtte, der blev tildelt Apple Sales International (»ASI«) og Apple Operations Europe (»AOE«). Støtten fulgte af to skatteafgørelser, der blev vedtaget af Irland til fordel for ASI og AOE den 29. januar 1991 og 23. maj 2007, og som gjorde det muligt for disse to selskaber at fastsætte selskabsskatten årligt indtil 2014.

Irland foretog ikke tilbagesøgning af statsstøtten inden for fire måneder efter meddelelsen af Kommissionens afgørelse, som det var forpligtet til. Endvidere har Irland stadig ikke truffet de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre Kommissionens afgørelse.

____________

1     EUT 2017, L 187, s. 1.