Language of document :

Kanne 5.12.2017 – Euroopan komissio v. Irlanti

(asia C-678/17)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: P. J. Loewenthal ja A Bouchagiar)

Vastaaja: Irlanti

Vaatimukset

todettava, että Irlanti ei ole noudattanut valtiontuesta SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP), jonka Irlanti on myöntänyt Applelle, 30.8.2016 annetun komission päätöksen (EU) 2017/12831 2 ja 3 artiklan ja SEUT 108 artiklan 2 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole asetetussa määräajassa toteuttanut kaikkia tarvittavia toimenpiteitä päätöksen 1 artiklassa sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi todetun valtiontuen perimiseksi takaisin Apple Sales Internationalilta ja Apple Operations Europelta

Irlanti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Euroopan komission 30.8.2016 asiassa SA.38373 antaman päätöksen mukaan Irlannin olisi pitänyt neljän kuukauden kuluessa periä takaisin Apple Sales Internationalille (ASI) ja Apple Operations Europelle (AOE) myönnetty sääntöjenvastainen ja sisämarkkinoille soveltumaton valtiontuki. Valtiontuki muodostui kahdesta veropäätöksestä, jotka Irlanti oli tehnyt ASI:n ja AOE:n hyväksi 29.1.1991 ja 23.5.2007 ja joilla näille yhtiöille annettiin mahdollisuus itse määrätä yhteisöverovelvollisuudestaan Irlannissa vuosittain vuoteen 2014 asti.

Irlanti ei ole perinyt valtiontukea takaisin neljän kuukauden kuluessa komission päätöksen tiedoksiantamisesta, vaikka se oli velvollinen tekemään niin. Lisäksi Irlanti ei ole vieläkään toteuttanut kaikkia komission päätöksen täytäntöön panemiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

____________

1 EUVL 2017, L 187, s. 1.