Language of document :

Talan väckt den 5 december 2017 – Europeiska kommissionen mot Irland

(Mål C-678/17)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: P.J. Loewenthal och A. Bouchagiar)

Svarande: Irland

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Irland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 2 och 3 i kommissionens beslut (EU) 2017/1283 av den 30 augusti 2016 om statligt stöd SA.38373 (2014/C)(f.d. 2014/NN)(f.d. 2014/CP) som Irland genomfört till förmån för Apple …1 samt enligt artikel 108.2 FEUF, genom att inte inom den föreskrivna fristen vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att återkräva från Apple Sales International och Apple Operations Europe det statliga stöd som har förklarats olagligt och oförenligt med den inre marknaden enligt artikel 1 i nämnda beslut från kommissionen, och

förplikta Irland att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Enligt Europeiska kommissionens beslut av den 30 augusti 2016 i ärende SA.38373 skulle Irland inom fyra månader ha återkrävt det olagliga och oförenliga statliga stöd som beviljats Apple Sales International (”ASI”) och Apple Operations Europe ”AOE”). Stödet bestämdes utifrån två skattebeslut som utfärdades av Irland till förmån för ASI och AOE den 29 januari 1991 och 23 maj 2007, vilket gjorde det möjligt för företagen att fastställa sin årliga bolagsskatt i Irland fram till 2014.

Irland återkrävde inte det statliga stödet inom fyra månader efter att ha delgivits kommissionens beslut, som det är skyldigt att göra. Irland har vidare fortfarande inte vidtagit samtliga nödvändiga åtgärder för att verkställa kommissionens beslut.

____________

1 EUT 2017, L 187, s. 1.