Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Areios Pagos (Kreikka) on esittänyt 27.11.2017 – Ellinika Nafpigeia AE v. Panagiotis Anagnostopoulos ym.

(asia C-664/17)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Areios Pagos

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Ellinika Nafpigeia AE

Vastapuolet: Panagiotis Anagnostopoulos ym.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiiviin 98/50/EY1 1 artiklan oikean merkityksen mukaan ja määritettäessä, onko kyse yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksesta, ”taloudellisena yksikkönä” pidettävä täysin itsenäisesti toimivaa tuotantoyksikköä, joka kykenee toimimaan taloudellisen tavoitteensa saavuttamiseksi ilman, että se lainkaan hankkii (ostamalla, lainaamalla, vuokraamalla tms.) tuotantotekijöitä (raaka-aineita, työvoimaa, kalustoa, lopputuotteen osia, tukipalveluita, taloudellisia resursseja jne.) kolmansilta osapuolilta? Vai riittääkö taloudelliseksi yksiköksi luonnehtimiseksi toiminnan kohteen erotettavuus, se, että kyseinen kohde voi tosiasiassa olla taloudellisen ponnistelun tavoitteena, ja mahdollisuus organisoida tuotantotekijät (raaka-aineet, koneet ja muu kalusto, työvoima ja tukipalvelut) asianmukaisesti kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi ilman, että asiaan vaikuttaa, hankkiiko uusi toiminnasta vastuussa oleva toimija tuotantotekijöitä myös taloudellisen yksikön ulkopuoliselta taholta tai epäonnistuuko toimija tavoitteen saavuttamisessa kyseisessä yksittäistapauksessa?

Onko direktiiviin 98/50/EY 1 artiklan oikean merkityksen mukaan katsottava vai ei, ettei kyseessä ole luovutus, siinä tapauksessa, että luovuttaja tai luovutuksensaaja tai molemmat tavoittelevat ei vain sitä, että uusi toimija jatkaa toimintaa menestyksekkäästi, vaan myös toiminnan tulevaa lakkaamista kyseisen yrityksen kustannuksella?

____________

1 Työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 77/187/ETY muuttamiseksi 29.6.1998 annettu neuvoston direktiivi 98/50/EY (EYVL 1998, L 201, s. 88)