Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. studenoga 2017. uputio Areios Pagos (Grčka) – Ellinika Nafpigeia AE protiv Panagiotisa Anagnostopoulosa i dr.

(predmet C-664/17)

Jezik postupka: grčki

Sud koji je uputio zahtjev

Areios Pagos (Grčka)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Ellinika Nafpigeia AE

Tuženici: Panagiotis Anagnostopoulos i dr.

Prethodna pitanja

U skladu s odredbom članka 1. Direktive 98/50/EZ1 , kako bi se utvrdilo je li došlo do prijenosa poduzeća ili pogona ili dijela poduzeća ili pogona, treba li pod izrazom „gospodarski subjekt” smatrati samostalnu jedinicu proizvodnje koja može poslovati u svrhu postizanja svog ekonomskog cilja, a da pritom ne treba od trećih pribaviti (kupnjom, posuđivanjem, najmom ili na drugi način) nikakav faktor proizvodnje (sirovine, radnu snagu, mehaničke strojeve, dijelove gotovog proizvoda, usluge potpore, gospodarske izvore ili drugo) ili je, suprotno tome, kako bi se utvrdilo postojanje „gospodarskog subjekta”, dovoljno da postoji različiti predmet poslovanja, mogućnost da taj predmet stvarno predstavlja ekonomski cilj poduzeća i učinkovitu organizaciju faktora proizvodnje (sirovina, strojeva i druge opreme, radne snage i usluga potpore) u svrhu postizanja tog cilja, neovisno o tome je li novi subjekt pribavio faktore proizvodnje, uključujući i vanjske, kao i o tome da u konkretnom slučaju nije postigao svoj cilj?

U skladu s odredbom članka 1. Direktive 98/50/EZ, je li postojanje prijenosa isključeno kada prenositelj ili preuzimatelj ili oboje ne predvide samo da novi subjekt nastavi s poslovanjem, već i prestanak poduzeća u okviru njegove buduće likvidacije?

____________

1 Direktiva Vijeća 98/50/EZ od 29. lipnja 1998. o izmjenama direktive 77/187/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na zaštitu prava zaposlenika kod prijenosa poduzeća, pogona ili dijelova poduzeća ili pogona (SL 1998., L 201, str. 88.)