Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 27. novembrī iesniedza Areios Pagos (Grieķija) – Ellinika Nafpigeia AE/Panagiotis Anagnostopoulos u.c.

(lieta C-664/17)

Tiesvedības valoda – grieķu

Iesniedzējtiesa

Areios Pagos

Pamatlietas puses

Kasācijas sūdzības iesniedzēja: Ellinika Nafpigeia AE

Atbildētāji kasācijas instancē: Panagiotis Anagnostopoulos u.c.

Prejudiciālie jautājumi

Saskaņā ar Direktīvas 98/50/EK 1 1. panta noteikumiem un, lai konstatētu, vai pastāv uzņēmuma, uzņēmējsabiedrības vai uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības daļas īpašumtiesību nodošana (pāreja), vai ar jēdzienu “ekonomiska vienība” ir jāsaprot pašpietiekama ražošanas vienība, kas spēj darboties sava saimnieciskā mērķa sasniegšanai bez nepieciešamības no trešajām personām iegūt (iegādājoties, aizņemoties, noīrējot vai citā veidā) jebkādu ražošanas faktoru (izejvielas, darbaspēku, mehānisko aprīkojumu, gatavā izstrādājuma daļas, tehniskās apkopes pakalpojumus, saimnieciskos resursus un jebko citu)? Vai arī – gluži pretēji – lai būtu runa par “ekonomiskās vienības” jēdzienu, pietiek ar to, ka ir noteikts darbības priekšmets, konkrēta iespēja, ka šāds priekšmets veido saimnieciskās uzņēmējsabiedrības mērķi, un ka ir ražošanas faktoru (izejvielu, iekārtu un cita aprīkojuma, darbaspēka un tehniskās apkopes pakalpojumu) efektīva organizācija minētā mērķa sasniegšanai, un nav nozīmes tam, vai jaunais saimnieciskās darbības subjekts nodrošina sev ražošanas faktorus arī ārpus sava uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības vai varbūt nav konkrēti sasniedzis savu mērķi?

Saskaņā ar Direktīvas 98/50/EK 1. panta noteikumiem, vai pārejas (īpašumtiesību nodošanas) pastāvēšana ir izslēgta gadījumā, kad persona, kas nodod īpašumtiesības, vai īpašumtiesību saņēmējs vai abi paredz ne tikai veiksmīgu jaunā saimnieciskās darbības subjekta darbību, bet arī tās pārtraukšanu nākotnē sakarā ar uzņēmējsabiedrības likvidāciju?

____________

1 Padomes Direktīva 98/50/EK (1998. gada 29. jūnijs), ar ko groza Direktīvu 77/187/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas gadījumā (OV 1998, L 201, 88. lpp.).