Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Areios Pagos (Grécko) 27. novembra 2017 – Ellinika Nafpigeia AE/Panagiotis Anagnostopoulos a iní

(vec C-664/17)

Jazyk konania: gréčtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Areios Pagos

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Ellinika Nafpigeia AE

Odporcovia: Panagiotis Anagnostopoulos a iní

Prejudiciálne otázky

Vzťahuje sa pojem „hospodársky subjekt“, v súlade s ustanovením článku 1 smernice 98/50/ES1 a na účel preskúmania prípadnej existencie prevodu podniku, závodu alebo časti závodu alebo podniku, na sebestačnú výrobnú jednotku, ktorá je spôsobilá prevádzky na účely dosahovania vlastných hospodárskych cieľov, pričom si nemusí zaobstarávať (prostredníctvom kúpy, pôžičky, nájmu alebo inak) nijaký výrobný faktor (suroviny, pracovnú silu, mechanické zariadenia, časti konečného výrobku, pomocné služby, hospodárske zdroje atď.) od tretích osôb? Alebo, naopak, na naplnenie znakov pojmu „hospodársky subjekt“ postačuje samostatný predmet činnosti, samotná možnosť, že tento predmet predstavuje cieľ podnikania a účinná organizácia výrobných faktorov (surovín, strojov a iných zariadení, pracovnej sily a pomocných služieb) na dosahovanie tohto cieľa, s tým, že nie je relevantné, či si nový prevádzkovateľ zaobstaráva výrobné faktory aj externe, alebo či v konkrétnom prípade nedosiahol svoj cieľ?

Možno alebo nemožno konštatovať prevod podniku, v súlade s ustanovením článku 1 smernice 98/50/ES, v prípade, ak sa prevádzateľ alebo nadobúdateľ, či obaja, dohodnú nielen na úspešnom pokračovaní činnosti novým prevádzkovateľom, ale aj na jej budúcom ukončení v súvislosti s likvidáciou podniku?

____________

1 Smernica Rady 98/50/ES z 29. júna 1998, ktorou sa mení smernica 77/187/EHS o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí závodov [neoficiálny preklad] (Ú. v. ES L 201, 1998, s. 88).