Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Areios Pagos (Grčija) 27. novembra 2017 – Ellinika Nafpigeia AE/Panagiotis Anagnostopoulos in drugi

(Zadeva C-664/17)

Jezik postopka: grščina

Predložitveno sodišče

Areios Pagos

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Ellinika Nafpigeia AE

Nasprotne stranke v postopku s pritožbo: Panagiotis Anagnostopoulos in drugi

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba v skladu z določbami člena 1 Direktive 98/50/ES1 in za ugotovitev obstoja prenosa podjetja, obrata ali dela obrata ali podjetja pojem „gospodarska enota“ razumeti kot samostojno proizvodno enoto, ki lahko za izpolnitev svojega gospodarskega cilja opravlja dejavnost, ne da bi si bilo treba (z nakupom, izposojo, najemom ali drugače) priskrbeti kakršen koli proizvodni dejavnik (surovine, delovna sila, mehanska oprema, deli končnega proizvoda, podporne storitve, gospodarski viri in drugi dejavniki) od tretjih oseb? Ali pa za priznanje obstoja „gospodarske enote“ zadostuje, da je predmet dejavnosti proizvodne enote ločen, da obstaja konkretna možnost, da je cilj te dejavnosti gospodarsko delovanje, in da je mogoča učinkovita organizacija proizvodnih dejavnikov (surovine, stroji in druga oprema, delovna sila in podporne storitve) za dosego tega cilja, ne da bi bilo pomembno, ali si novi gospodarski subjekt priskrbi proizvodne dejavnike tudi zunaj in ali v posameznem primeru ni dosegel svojega cilja?

2.    Ali je glede na določbo člena 1 Direktive 98/50/ES obstoj prenosa izključen, če odsvojitelj ali pridobitelj ali oba predvidita ne le nadaljnje opravljanje dejavnosti s strani novega gospodarskega subjekta, temveč tudi njegovo prihodnje prenehanje v okviru likvidacije podjetja?

____________

1 Direktiva Sveta 98/50/ES z dne 29. junija 1998 o spremembi Direktive 77/187/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ohranjanjem pravic delavcev v primeru prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij ali obratov (UL 1998, L 201, str. 88).