Language of document :

Žalba koju je 20. studenoga 2017. podnijela Helenska Republika protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 19. listopada 2017. u predmetu T-327/15, Helenska Republika protiv Europske komisije

(predmet C-670/17 P)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Žalitelj: Helenska Republika (zastupnici: G. Kanellopoulos, I. Pachi i A. Vasilopoulou)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj zahtjeva da se njegova žalba proglasi dopuštenom, da se ukine pobijana presuda Općeg suda Europske unije od 19. rujna 2017. u predmetu T-327/15 i da se prihvati tužba Helenske Republike od 2. lipnja 2015. te poništi Provedbena odluka Komisije od 25. ožujka 2015. „za primjenu financijskog ispravka na Komponentu za smjernice EFSJP-a operativnog programa 2000GR061RO021 CCI (Grčka – Cilj 1. – Ruralna obnova)” priopćenu pod brojem C(2015) 1936 final.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U potporu svoje žalbe žalitelj ističe pet žalbenih razloga.

Prvi žalbeni razlog temelji se na pogrešnom tumačenju i primjeni prijelaznih odredbi uredba (EZ) br. 1083/20061 i (EU) br. 1303/20132 u smislu odredbi Uredbe (EZ) br. 1290/20053 i na pogrešci koja se tiče prava u odnosu na primjenu odredbi Uredbe (EZ) br. 1260/19994 na Komponentu za smjernice EFSJP-a – Smjernice nakon 1. siječnja 2017. – nepotpuno i pogrešno obrazloženje pobijane presude.

Drugi žalbeni razlog temelji se na pogrešnom tumačenju i primjeni odredbe članka 39. Uredbe (EZ) br. 1260/1999 – proturječno i nepotpuno obrazloženje.

U trećem žalbenom razlogu ističe se pogrešno tumačenje te pogrešna i selektivna primjena postupovnih odredbi članaka 144. i 145. Uredbe (EU) br. 1303/2013, koje su primijenjene u pobijanoj presudi, dok je trebalo primijeniti postupovna jamstva iz članka 52. stavka 4. točke (c) Uredbe (EU) br. 1306/20135 , kojom se u konkretnom slučaju ograničava nadležnost Komisije ratione temporis – proturječno i nepotpuno obrazloženje pobijane presude.

Četvrti žalbeni razlog temelji se na tumačenju i primjeni načela pravne sigurnosti i zaštite legitimnih očekivanja države članice u okviru lojalne suradnje s Komisijom, upućujući na ocjenu posljedica prihvaćanja koje je izraženo u konačnom izvješću programa sa zakašnjenjem od devet mjeseci, i zakašnjelom pokretanju postupka za financijski ispravak, kojim je prekršena Komisijina obveza da dovrši operativne programe i da izvrši njihovo konačno plaćanje u razumnom roku.

Naposljetku, u petom žalbenom razlogu ističe se sasvim nedostatno obrazloženje presude u dijelu u kojemu se odbijaju prigovori Helenske Republike koji se odnose na nalaganje višestrukog i stoga neproporcionalnog financijskog ispravka.

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. o utvrđivanju općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1260/1999 (SL 2006., L 210, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 14., svezak 2., str. 120.)

2 Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL 2013., L 347, str. 320.)

3 Uredba Vijeća (EZ) br. 1290/2005 od 21. lipnja 2005. o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (SL 2005., L 209, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 14., svezak 1., str. 44.)

4 Uredba Vijeća (EZ) br. 1260/1999 od 21. lipnja 1999. o utvrđivanju općih odredaba o strukturnim fondovima (SL 1999., L 161, str. 1.)

5 Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL 2013., L 347, str. 549.)