Language of document :

A Törvényszék (első tanács) T-327/15. sz., Görög Köztársaság kontra Európai Bizottság ügyben 2017. szeptember 19-én hozott ítélete ellen a Görög Köztársaság által 2017. november 20-án benyújtott fellebbezés

(C-670/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Fellebbező: Görög Köztársaság (képviselők: G. Kanellopoulos, I. Pahi et A. Vassilopoulou)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság adjon helyt a fellebbezésnek, helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszéke által a T-327/15. sz. ügyben 2017. szeptember 19-én hozott, megtámadott ítéletet, valamint hogy a CCI 2000GR061PO021 (Görögország – 1. célkitűzés – vidéki területek újjáépítése) operatív programra vonatkozó pénzügyi kiigazításoknak az EMOGA orientációs részlegére történő alkalmazásáról szóló, a 2015. március 25-i C(2015) 1936 final bizottsági végrehajtási határozat megsemmisítésével adjon helyt a Görög Köztársaság 2015. június 2-i keresetének

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztása céljából a fellebbező öt megsemmisítési jogalapot hoz fel.

Az első, az 1290/2005/EK rendelet1 rendelkezéseivel összefüggésben az 1083/2006/EK2 és az 1303/2013/EU rendelet3 átmeneti rendelkezéseinek téves értelmezésére és alkalmazására alapított jogalap, illetve ezenfelül az 1260/1999/EK rendelet4 rendelkezéseinek 2017. január 1-jét követően az EMOGA orientációs részlegére való alkalmazását illetően a téves jogalkalmazásra alapított jogalap – a fellebbezési eljárásban ellenérdekű fél által nyújtott nem megfelelő és helytelen indokolás.

A második, az 1260/1999/EK rendelet 39. cikkében szereplő téves rendelkezés értelmezésére és alkalmazására alapított jogalap – ellentmondásos és nem megfelelő indokolás.

A harmadik, az 1303/2013/EU rendelet 144. és 145. cikkében szereplő – és a Bizottság által alkalmazandónak tekintett – eljárási rendelkezések téves értelmezésére, valamint nem helytálló és szelektív alkalmazására alapított jogalap, amennyiben a fellebbezési eljárásban ellenérdekű fél elmulasztja végrehajtani az 1306/2013/EU rendelet5 52. cikke (4) bekezdésének c) pontjában szereplő eljárási garanciát, amely a jelen ügyben pontosítja a Bizottság időbeli hatáskörét – a fellebbezési eljárásban ellenérdekű fél által nyújtott ellentmondásos és nem megfelelő indokolás.

A negyedik, a jogbiztonság és a Bizottsággal folytatott lojális együttműködésével összefüggésben a tagállam bizalomvédelme elvének értelmezésére és alkalmazására alapított jogalap, ami a program végrehajtásáról szóló záró beszámoló kilenc hónapos késedelemmel történő, kifejezett elfogadása, valamint a pénzügyi korrekcióra irányuló eljárás késedelmes megnyitása következményinek értékelését illeti, ami ellentétes a maga a Bizottság által vállalt azon kötelezettséggel, hogy elszámolja és észszerű határidőn belül teljesíti a végleges kifizetést.

Végezetül az ötödik, annak az értékelésnek az egyáltalán nem megfelelő indokolására alapított jogalap, amely értékeléssel a fellebbezési eljárásban ellenérdekű fél elutasította a Görög Köztársaságnak a többszörös, ekként pedig aránytalan pénzügyi korrekció kiszabásával kapcsolatos kifogásait.

____________

1 A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL 2005. L 209., 1. o.).

2 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL 2006. L 210., 25. o.; helyesbítések: HL 2006. L 239., 248. o.; HL 2007. L 145., 38. o.; HL 2007. L 164., 36. o.; HL 2008. L 301., 40. o.).

3 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 347., 320. o.; helyesbítések: HL 2016. L 200., 140. o., HL 2017. L 20., 4. o.).

4 A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendelet (HL 1999. L 161., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 14. fejezet, 1. kötet, 31 o.).

5 A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 347., 549. o.; helyesbítés: HL 2016. L 130., 7. o.).