Language of document :

Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 27.11.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-247/17, Trasta Komercbanka ym. v. EKP, 12.9.2017 antamasta määräyksestä

(asia C-665/17 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: V. Di Bucci, A. Steiblytė, K.-Ph. Wojcik)

Muut osapuolet: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA ja Euroopan keskuspankki

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) 12.9.2017 antaman määräyksen T-247/16, Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, SIA C & R Invest, Figon Co Limited, G.C.K J Holding Netherlands B.V. ja Rikam Holding S.A. – SPF v. Euroopan keskuspankki, siltä osin kuin siinä hylätään Trasta Komercbanka AS:n osakkeenomistajien nostaman kanteen tutkittavaksi ottamista koskeva oikeudenkäyntiväite,

jättää tutkimatta Ivan Fursinin, Igors Buimistersin, SIA C & R Investin, Figon Co Limitedin, G.C.K J Holding Netherlands B.V:n ja Rikam Holding S.A. – SPF:n nostaman kanteen,

velvoittaa muut osapuolet korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittajan mukaan unionin yleinen tuomioistuin otti virheellisesti – tehokkaiden oikeussuojakeinojen takaamiseksi – tutkittavaksi kumoamiskanteen, jonka selvitystilassa olevan luottolaitoksen osakkeenomistajat olivat nostaneet luottolaitoksen toimiluvan peruuttamista koskevasta päätöksestä. Täten katsoessaan se laiminlöi muut oikeussuojakeinot, jotka luottolaitoksella oli käytettävissään, kuten oikea-aikainen kumoamiskanne ja välitoimihakemus, ja joita osakkeenomistajilla oli käytettävissään, kuten Euroopan keskuspankkia vastaan Euroopan unionin tuomioistuimissa nostettu vahingonkorvausvaatimus ja mahdollisesti muita kansallisissa tuomioistuimessa vireille pantavia oikeussuojakeinoja.

Valittaja esittää valituksensa tueksi kaksi valitusperustetta:

Valittaja väittää, että unionin yleinen tuomioistuin rikkoi SEUT 263 artiklaa oikeudellisen intressin osalta. Katsoessaan, että osakkeenomistajilta evättiin oikeus päättää siitä, miten selvitystilassa olevaa yhtiötä johdetaan ja mitä menettelytapoja tällaisen yhtiön on omaksuttava, joista he olisivat voineet päättää, jos yhtiö olisi jatkanut toimintaansa, unionin yleinen tuomioistuin poikkesi virheellisesti oikeuskäytännöstä, jonka mukaan osakkeenomistajilla ei ole yhtiön oikeudellisesta intressistä erillistä oikeudellista intressiä. Unionin yleinen tuomioistuin jätti myös katsomatta, että toiminnassa olevan yhtiön osakkeenomistajilla ja erityisesti vähemmistöosakkailla ei ole oikeutta vaatia yhtiön johtoa nostamaan kannetta. Unionin yleinen tuomioistuin jätti myös erottelematta toisistaan pankkivalvojan pankkitoimiluvan peruuttamisesta tekemän päätöksen vaikutukset ja kansallisen tuomioistuimen tekemän, selvitystilaan asettamista koskevan myöhemmän päätöksen vaikutukset. Lopuksi unionin yleinen tuomioistuin katsoi virheellisesti, että selvitystilassa olevan yhtiön osakkeenomistajien olisi voitava käyttää yhtiötä koskevia oikeuksiaan toiminnassa olevan yhtiön osakkeenomistajien tavoin.

Valittaja katsoo, että unionin yleinen tuomioistuin rikkoi SEUT 263 artiklan neljättä kohtaa sen edellytyksen osalta, jonka mukaan toimenpiteen on koskettava kantajia erikseen ja suoraan.

Ensimmäisen edellytyksen osalta unionin yleinen tuomioistuin ensinnäkin jätti katsomatta, että mahdollisuus määritellä enemmän tai vähemmän täsmällisesti niiden henkilöiden lukumäärä tai jopa henkilöllisyys, joihin toimenpidettä sovelletaan ei missään tapauksessa merkitse, että toimenpiteen on katsottava koskevan heitä erikseen niin kauan kuin kyseistä toimenpidettä sovelletaan sellaisen objektiivisen tosiasiallisen tai oikeudellisen tilanteen vuoksi, joka toimenpiteessä on määritelty. Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin katsoi valittajan mukaan virheellisesti, että pankin toimiluvan peruuttamista koskeva päätös koskee luottolaitoksen osakkeenomistajia, vaikka se todellisuudessa koskee vain luottolaitosta itseään. Kolmanneksi unionin yleinen tuomioistuin katsoi virheellisesti, että Euroopan keskuspankin päätös vaikutti osakkeenomistajiin tiettyjen heille ominaisten ominaisuuksien vuoksi tai sellaisen tosiasiallisen tilanteen vuoksi, joka erottelee heidät muista henkilöistä, kun päätös koski vain luottolaistosta eikä vaikuttanut osakkeenomistajien oikeuksiin. Lopuksi vaikka katsottaisiin, että Euroopan keskuspankin yhtiölle osoittama päätös voi vaikuttaa tämän yhtiön ainoaan osakkeenomistajaan erikseen, unionin yleinen tuomioistuin rinnasti virheellisesti yksittäisten vähemmistöosakkaiden tilanteen ainoan osakkeenomistajan tilanteeseen.

Jälkimmäisen edellytyksen osalta unionin yleinen tuomioistuin teki ensinnäkin oikeudellisen virheen katsoessaan, että pankkitoimiluvan peruuttaminen koski osakkeenomistajia suoraan, kun se ei erotellut tämän peruuttamisen vaikutuksia ja kansallisen tuomioistuimen sellaisen päätöksen vaikutuksia, jolla selvitystilaan asettamista koskeva menettely pantiin vireille. Toiseksi se katsoi virheellisesti, että Euroopan keskuspankin päätös koski osakkeenomistajia suoraan päätöksen voimakkaiden vaikutusten vuoksi. Täten todetessaan unionin yleinen tuomioistuin jätti erottelematta keskenään päätöksen oikeusvaikutukset, jotka rajoittuvat vain luottolaitokseen, ja päätöksen taloudelliset seuraukset, jotka voivat hyvin ulottua osakkeenomistajiin.

____________