Language of document :

Trasta Komercbanka AS-i, Ivan Fursini, Igors Buimistersi, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA 28. novembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 12. septembri 2017. aasta määruse peale kohtuasjas T-247/16: Trasta Komercbanka AS jt versus Euroopa Keskpank

(kohtuasi C-669/17 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA (esindajad: Rechtsanwalt O.H. Behrends, Rechtsanwalt L. Feddern ja Rechtsanwalt M. Kirchner)

Teine menetlusosaline: Euroopa Keskpank

Apellantide nõuded

Apellandid paluvad Euroopa Kohtul:

tühistada otsuse resolutsiooni punkt 1, s.t Üldkohtu otsus, milles leiti, et Trasta Komercbanka AS-i (edaspidi „TKB“) tühistamishagi kohta otsuse tegemise vajadus on ära langenud;

tuvastada, et TKB tühistamishagi ei ole esemetu;

tuvastada, et tühistamishagi on vastuvõetav;

saata kohtuasi tühistamishagi üle otsuse tegemiseks Üldkohtule tagasi, ja

mõista Euroopa Keskpangalt (EKP) välja apellantide kohtukulud ja apellatsioonimenetlusega seotud kulud.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse esimeses väites leiavad apellandid, et Üldkohus eksis, kui ta eeldas, et TKB eest õiguskaitsevahendi esitamise õigus on likvideerijal. Apellandid väidavad, et see eeldus on vastuolus nii ELTL artikliga 263, tõhusa õiguskaitsevahendi tagamise põhimõtte kui ka mitme seotud põhimõttega.

Apellatsioonkaebuse teises väites väidavad apellandid, et Üldkohus eeldas ekslikult, et aktsionäride hagi asendab aktsionäride õigust kaitsta TKB litsentsi TKB enda poolt esitatud hagi abil.

Apellatsioonkaebuse kolmandas väites leiavad apellandid, et tehtud on arvukalt sisulisi vigu; muuhulgas on Euroopa Keskpanga sekkumise tõttu jäetud TKB õiguskaitsevahendi esitamisel kohaldamata nemo auditur-põhimõte.

Apellatsioonkaebuse neljandas väites väidavad apellandid, et Üldkohus jättis arvesse võtmata nõuded (k.a vorminõuded), vastavalt millele võetakse kehtivalt tagasi TKB poolt advokaadile algselt välja antud volitus.

Apellatsioonkaebuse viiendas väites leiavad apellandid, et Üldkohus kohaldas kodukorra artikli 131 asemel ekslikult kodukorra artikli 51 lõiget 1 ning tegi veel arvukalt muid menetluslikke eksimusi.

____________