Language of document :

Överklagande ingett den 28 november 2017 av Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA av det beslut som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 12 september 2017 i mål T-247/16, Trasta Komercbanka AS m.fl. mot Europeiska centralbanken

(Mål C-669/17 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA (ombud: O.H. Behrends, L. Feddern, M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Övrig part i målet: Europeiska centralbanken

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva punkt 1 i beslutet, det vill säga tribunalens beslut att det inte finns anledning att pröva talan om ogiltigförklaring som väckts av Trasta Komercbanka AS (nedan kallad TKB),

fastställa att talan om ogiltigförklaring som väckts av TKB inte saknar föremål,

fastställa att talan om ogiltigförklaring kan upptas till prövning,

återförvisa målet till tribunalen för att avgöra talan om ogiltigförklaring, och

förplikta Europeiska centralbanken (ECB) att ersätta klagandenas rättegångskostnader, inbegripet kostnaderna för överklagandet.

Grunder och huvudargument

I den första grunden har klagandena hävdat att tribunalen felaktigt har antagit att de rättsmedel som är tillgängliga för TKB även gäller för likvidatorn. Klagandena har gjort gällande att detta antagande är oförenligt med artikel 263 FEUF och rätten till ett effektivt rättsmedel samt ett antal anknutna principer.

I den andra grunden har klagandena hävdat att tribunalen felaktigt har antagit att aktieägarnas talan är en ersättning för aktieägarens möjlighet att försvara TKB:s licens genom att TKB själv väcker talan.

I den tredje grunden har klagandena gjort gällande ett antal fall av felaktig rättstillämpning, inklusive underlåtelse att tillämpa principen om nemo auditur på grund av ECB:s inblandning i TKB:s rättsmedel.

I den fjärde grunden har klagandena hävdat att tribunalen underlät att beakta kraven (inklusive formkraven) för en giltig återkallelse av den fullmakt som ursprungligen utfärdats av TKB.

I femte grunden har klagandena hävdat att tribunalen felaktigt tillämpade artikel 51.1 i stället för artikel 131 i rättegångsreglerna samt har åberopat ett antal ytterligare fel i förfarandet.

____________