Language of document :

Преюдициално запитване от Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Италия), постъпило на 24 ноември 2017 г. — Francesca Cadeddu/Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cagliari и др.

(Дело C-667/17)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari

Страни в главното производство

Жалбоподател: Francesca Cadeddu

Ответници: Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna, Regione autonoma della Sardegna – Agenzia regionale per il lavoro

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 80 от Регламент (ЕО) № 1083/20061 на Съвета на Европейския съюз от 11 юли 2006 г., както и член 2, точка 4 от него, да се тълкуват в смисъл, че не допускат норма като тази на член 50, параграф 1, буква с) от Декрет № 917 на президента на републиката от 22 декември 1986 г., съгласно който на доходи от трудови правоотношения се приравняват „с)    изплатените от всекиго суми като стипендия за обучение, издръжка, допълваща стипендия или субсидия за обучение или професионално усъвършенстване, ако бенефициерът не се намира в трудово правоотношение с предоставящия субект“, които подлежат на облагане по общия ред с данък върху доходите на физическите лица (ДДФЛ), в случаите, в които изплащаната стипендия за обучение включва средства от европейските структурни фондове?

____________

1     Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999 (ОВ L 210, 2006 г., стр. 25; Специално издание на български език, 2007 г., глава 14, том 2, стр. 64).