Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Itálie) dne 24. listopadu 2017 – Francesca Cadeddu v. Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cagliari a další

(Věc C-667/17)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Francesca Cadeddu

Žalovaní: Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna, Regione autonoma della Sardegna – Agenzia regionale per il lavoro

Předběžná otázka

Musí být článek 80 nařízení Rady Evropské unie (ES) č. 10831 ze dne 11. července 2006 a čl. 2 odst. 4 tohoto nařízení vykládány v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je čl. 50 odst. 1 písm. c) dekretu prezidenta republiky č. 917 ze dne 22. prosince 1986, podle kterého se za příjmy ze závislé činnosti považují „c) částky vyplacené jakýmkoli subjektem jako stipendium anebo grant, odměna či příspěvek ke studijním účelům anebo k odbornému vzdělávání, pokud příjemce není v závislém pracovněprávním vztahu k poskytovateli této částky“, které tedy podléhají obecnému režimu zdanění příjmů fyzických osob (IRPEF) i v případě, kdy je stipendium vyplaceno z evropských strukturálních fondů?

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (Úř. věst. 2006, L 210, s. 25.